Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1048 Прието с Протокол № 41/24.01.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), по аргумент от чл. 27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение с наименование: „Разработване/Актуализация на програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе“ по процедура BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)