Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1048

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1048
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.ал.1,2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 и чл.21, ал.1 от Наредба №7, Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под наем на временни обекти по ул. “Александровска”, съгласно одобрената с решение № 907 от 31.03.2006г. подробна схема и специфичните правила към проекта, както следва :

1. Два броя павилиони, общинска собственост за продажба на вестници и списания, монтирани на ул. “Александровска”, с размери 1,44 кв.м. и базисна (начална) месечна наемна цена – 22,00 лв. – Приложение №1 – позиции 1 и 2, за срок от три години.
2. Два броя терени за поставяне на павилиони за продажба на вестници и списания на ул. “Александровска”, с размери 1,44 кв.м. и базисна (начална) месечна наемна цена – 22,00 лв. – Приложение №1 – позиции 3 и 4, за срок от четири години.
3. Един брой терен за монтиране на павилион за продажба на ядки на ул. “Александровска”, с размери 1,44 кв.м. и базисна (начална) месечна наемна цена – 22,00 лв. – Приложение №1 – позиция 5., за срок от четири години.
4. Един брой терен за монтиране на декоративен елемент на ъгъла на ул. “Николаевска” и ул. “Левски”, пред ресторант “Вадис”, с размери 12,18 кв.м. и базисна (начална) месечна наемна цена 147,00 лв. за срок от три години.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на търг по точка І.. след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договор за наем с лицата спечелили търга за срок от четири години за обектите по т 2. и т.3. и за три години за обектите по т.1 и т.4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/