Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1048

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС; във връзка с чл. 36, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №115/24.11.2010 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на три броя гаражи долепени до съществуваща гаражна група, ситуирана върху общински терен за комплексно застрояване в ЖК „Дружба – 3”, представляващ УПИ ІІІ – за жил.стр. и търговия в кв.594, южно от жил.бл.21 по плана на гр.Русе, както следва:
– Гараж №1 с размери 3.25/6.05 м.и разгъната застроена площ 19,66 кв.м., при начална тръжна цена от 1 261,60 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №2 с размери 3.25/6.05 м.и разгъната застроена площ 19,66 кв.м., при начална тръжна цена от 1 261,60 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №3 с размери 3.25/6.05 м.и разгъната застроена площ 19,66 кв.м., при начална тръжна цена от 1 261,60 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповеди, с които да се определи спечелилите участници, цените, сроковете и условията за плащане и сключи договори за учредяване право на строеж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)