Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1049 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-147/23.12.2021г. и извлечение от Протокол №30/19.07.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

               1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. с продажба на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ XV – 172,  с площ от 1065 кв.м.,  в кв. 18 по Регулационния план на село Долно Абланово, отреден за жилищно застрояване, с адрес: Област Русе, Община Русе, с. Долно Абланово, ул. “Арда“, предмет на Акт за частна общинска собственост №5348/26.02.2008г., вписан под №101, том 37, д. 9575, дв.вх.рег. 14475, вх. рег. № 47/16.09.2008 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 5940.00 лева без данъци и такси.

               2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ XV – 172,  с площ от 1065 кв.м.,  в кв. 18 по Регулационния план на село Долно Абланово, отреден за жилищно застрояване, с адрес: Област Русе, Община Русе, с. Долно Абланово, ул. “Арда“, предмет на Акт за частна общинска собственост №5348/26.02.2008г., вписан под №101, том 37, д. 9575, дв.вх.рег. 14475, вх. рег. № 47/16.09.2008 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 5940.00 лв., без дължими данъци и такси.

               Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

               30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейностите, визирани в чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

               Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)