Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1049 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2, т. 6, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 ЗПСК и чл. 5, 6 и 9 от Наредба за търговете и конкурсите, чл.7, т.20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот представляващ УПИ VІІ с площ от 4 025 кв.м. от кв. 60 по регулационния и застроителен план на село Тетово и изградената в него масивна триетажна сграда със сутерен и РЗП 1509.00 м2, бруто площ от 2 009 м2.
2. Утвърждава тръжната документация /Приложение 4/ при следните условия:
2.1 Начална тръжна цена – 270 000 лева. без ДДС
2.2 Стъпка на наддаване – 5 000 лева.
2.3 Депозит за участие в търга – 10 000 лева, който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.4 Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 150 лв. и се заплаща по банков път или в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД клон Русе (Център за административни услуги и информация в сградата на Община Русе) по сметка на Община Русе: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000.
3 Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
4 Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
5 Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 19-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
6 Търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. Свобода 6.
7 Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.
8 Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9 Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10 Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.
11 При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)