Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1049 Прието с Протокол № 41/24.01.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
Допълва Решение № 919, прието с протокол № 36 от 19.07.2018 г. на Общински съвет – Русе, като в диспозитива на решението се добави т. 3:
„3. Дава съгласие Община Русе да осигури необходимото съфинансиране по проектно предложение „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе – Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция в размер на 25 900,00 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)