Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1049

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от ЗОС, общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление, за срок от 3 /три/ години на част от недвижим имот-частна общинска собственост, представляваща стаи №№ 304, 310, 311, 312, 313 и 314 с обща площ 145,10 кв.м., намиращи се на ІІІ-тия етаж в административната сграда по ул. „Ген. Скобелев” № 45, с АОС № 1790/04.02.1998 г., на Дирекция „Регионална служба по заетостта”-гр. Русе към Агенцията по заетостта.
2. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповед и да сключи договор.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)