Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 105 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.2, ал.1 и ал.3, т.1, чл.3, чл. 13, ал.1, т. 2, чл.17, ал.1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 и ал.2 от Закона за концесиите (ЗК); чл.18 и чл.19 от Правилника за прилагане Закона за концесиите (ППЗК), Общинският съвет реши:
1. Открива нова процедура за предоставяне на концесия за строителство на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта” на град Русе съгласно Акт за публична общинска собственост № 6332 от 22.11.2010 г, разположен върху поземлен имот с идентификатор 63 427.58 по Кадастралната карта на гр. Русе, публична общинска собственост на община Русе – част от Смесената крайречна парково-рекреационна зона (СОзр) на „Парка на младежта“ на град Русе, област Русе, наричан по-нататък „Плувен комплекс в „Парка на младежта“ на град Русе”. Новата процедура да бъде открита при условията на прекратената.
2. Обект на концесията е Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта” на град Русе, определен в съответствие с предвижданията на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване на Парк на младежта- град Русе, одобрен с Решение № 279 от 2008 г. и Протокол № 17 от 11.09.2008 г. на Общински съвет Русе за определяне на обекта на концесията, който е разположен върху поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 с площ 16 482 кв.м, отреден за плувен комплекс (аквапарк) и представлява 58,91 на сто от смесената крайречна парково-рекреационна зона (СОзр) на Парка на младежта на град Русе. Плувният комплекс в „Парка на младежта“ на град Русе и включва:
2.1. Голям покрит универсален плувен басейн, който ще се изгради върху съществуващия спортен басейн с размери 50х20 м чрез цялостна реконструкция на съществуващия или изграждане на същото място на нов басейн като покрит универсален плувен басейн с размери на водното тяло 21х50 м, с дълбочина най-малко 1,80 м, с минимални размери на сградата в план 60х30 м, със застроена площ (ЗП) 1800 кв. м и с минимална светла височина 13 м за зоната за скокове във вода и минимална светла височина 6 м за останалата застроена площ от басейна;
2.2. Малък плувен басейн (цялостна реконструкция на съществуващия басейн за водна топка или изграждане на същото място на нов басейн) с размери на водното тяло 33,33х20 м, с площ 667 кв.м и със средна дълбочина 1,40 м;
2.3. Басейн със свободна форма (реконструкция на съществуващия басейн или изграждане на същото място на нов басейн), с площ на водното тяло най-малка от 600 кв.м и със средна дълбочина 0,60 м, който е с 3 зони – за къпане на деца, за плуване на възрастни и за водни процедури.
2.4. Обслужваща сграда (обслужващо-търговска сграда) със ЗП до 920 кв. м и височина до 2 надземни етажа;
2.5. Плажна зона с площ не по-малка 2 500 кв. м, изградена при задължително запазване на масивната дървесна растителност и при минимален процент на озеленяване 60 на сто от територията на плувния комплекс;
2.6. Благоустрояване на територията на плувния комплекс, вкл. изграждане на спортни и детски площадки при задължително запазване на масивната дървесна растителност и при минимален процент на озеленяване 60 на сто от територията на плувния комплекс.
3. Част от обекта на концесията е и концесионната площ – поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 за плувен комплекс (аквапарк) по кадастралната карта на гр. Русе с площ 16 482 кв.м, част от смесена крайречна парково-рекреационна зона (СОзр) на Парка на младежта на град Русе съгласно ПУП – План за застрояване на Парк на младежта- град Русе, която има следните устройствени показатели – застрояване на обслужващите сгради – ЗП до 920 кв. м, с височина до 2 до етажа, Пзастр. – до 15 на сто, Кинт. – до 0,15 и процент на озеленяване над 60 на сто.
4. Принадлежност към обекта на концесията е прилежащата инфраструктура към обекта на концесията, която включва съществуващите елементи на техническата инфраструктура, представляващи присъединяванията на обекта на концесията към електроразпределителната мрежа, водопроводната мрежа, канализационната мрежа и бъдещото присъединяване на обекта към топлопреносната мрежа на гр. Русе. В близост до обекта на концесията има паркинг.
5. Концесията е за строителство и има за предмет изграждане, управление и поддържане на обекта на концесията на риск на концесионера и със средства, осигурени от него.
5.1. Изграждането и въвеждането в експлоатация на обекта на концесията – Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта” на град Русе, е за срок не по-късно от края на третата година на концесията.
5.2. Управлението и поддържането на обекта на концесията включва поддържането в наличност на обекта на концесията за осигуряване на непрекъснатост и качество на предоставяните услуги и на извършваните стопански дейности чрез извършване на:
5.2.1. текущи ремонти и хигиенно поддържане обекта на концесията, вкл. на сградите, басейните, плажната зона, пешеходните алеи, озеленяването и мрежите на техническа инфраструктура на плувния комплекс;
5.2.2. необходимите основни ремонти, а при необходимост и частична реконструкция на сгради и съоръжения от обекта на концесията с оглед осигуряване на безопасни условия при предоставянето на плувните и плажните услуги и при извършването на стопанските дейности с обекта на концесията.
5.3. Управлението на обекта на концесията включва и поддържането в наличност на следните услуги и стопански дейности, които се извършват чрез обекта на концесията:
5.3.1. тренировъчна дейност за професионален спорт, провеждане на състезания по плувни спортове и плуване за масов спорт;
5.3.2. плуване и плажни услуги (предоставяне на чадъри, шезлонги, постелки за шезлонги, масички и др. подобни);
5.3.3. здравно и санитарно-хигиенно обслужване;
5.3.4. здравни и рехабилитацнонни услуги;
5.3.5. водноспасителна дейност;
5.3.6. спортно-развлекателни услуги;
5.3.7. услуги по обществено хранене (сладкарница, ресторант и др. подобни) и други търговски дейности по обслужване на посетителите на плувния комплекс;
5.3.8. други услуги, свързани с предназначението на обекта на концесията и допустими съгласно Специфичните правила за територията на парка към ПУП – План за застрояване на Парк на младежта- град Русе от 2008 г., вкл. спортно-развлекателни дейности.
5.4. При осъществяване на концесията концесионерът поема основните рискове на концесията – строителния риск (рискът от проектирането и изпълнението на строителството), експлоатационния риск (рискът за наличност на предоставяната с обекта на концесията услугите и дейностите по т. 5.3.1-т. 5.3.8 от обществен интерес), пазарния риск (рискът за търсене на услугите от обществен интерес), както и други рискове, определени в концесионния договор.
6. Срещу задължението за строителство, управление и поддържане на обекта на концесията, концесионерът има право да експлоатира обекта на концесията, като получава приходи от предоставянето на услугите и от извършването на стопанските дейности с обекта на концесията по т. 5.3.1-т. 5.3.8.
7. Срокът на концесията е 30 години.
8. Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.
9. Концесионният договор влиза в сила на датата, на която е изпълнено последното от следните условия:
9.1. представяне от концесионера на банковата гаранция за обезпечаване на строителството на обекта на концесията в размер на 200 000 лв., но не по-късно от 3 месеца от сключване на концесионния договор;
9.2. извършване на еднократно концесионно плащане в размер на 30 000 лв., но не по-късно от 3 месеца от сключване на концесионния договор.
10. Концесията се осъществява при следните условия:
10.1. Строителството, управлението и поддържането на обекта на концесията – Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта” на град Русе, се извършват от концесионера на негов риск и със средства, осигурени от него в съответствие с концесионния договор.
10.2. Изграждането и въвеждането в експлоатация на обекта на концесията се извършва до изтичане на третата година на концесията, като:
10.2.1. изработването, съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти за строителството на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта” на град Русе и издаването на разрешението за строеж се извършват в срок не повече от 12 месеца от влизането в сила на концесионния договор, като концесионерът се обвързва и поема риска от срока за изпълнение на инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството;
10.2.2. концесионерът се обвързва и поема риска от срока за изпълнение на строителството, определен с графика, приложен към офертата, който задължително предвижда:
10.2.2.1. откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво по чл. 157 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строителството на басейните да се извърши преди или най-късно едновременно с откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво на обслужващо-търговската сграда на плувния комплекс;
10.2.2.2. въвеждането в експлоатация на басейните и плажната зона да се извърши преди или най-късно едновременно с въвеждането в експлоатация на обслужващата сграда на плувния комплекс;
10.2.2.3. цялостното въвеждане в експлоатация на обекта на концесия – Градски Плувен комплекс в „Парка на младежта“ на град Русе, да се извърши не по-късно от изтичането на третата година на концесията.
10.3. Спазване на нормативните изисквания и изискванията, определени от компетентните държавни органи, свързани с:
10.3.1. проектирането, изпълнението на строителството и експлоатацията на обекта на концесията;
10.3.2. опазването на околната среда и на човешкото здраве;
10.3.3. опазване на обществения ред.
10.4. Концедентът не дължи на концесионера компенсации по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за концесиите.
10.5. Концесионерът извършва към концедента еднократно концесионно плащане в размер на 30 000 лв. като условие за влизане в сила на концесионния договор и годишни концесионни плащания за срока на концесията. Годишните концесионни плащания се дължат след изтичане на срока за на въвеждане в експлоатация на плувния комплекс, който се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, но не повече от 3 години. Годишните концесионни плащания се извършват както следва:
10.5.1. годишните концесионни плащания се дължат след изтичане на срока за на въвеждане в експлоатация на плувния комплекс, определен в офертата на участника определен за концесионер, който срок не може да бъде по-късно от 3 години след влизане в сила на концесионния договор;
10.5.2. годишните концесионни плащания са в размер 1,5 на сто от годишните приходи на концесионера от експлоатацията на обекта на концесията преди тяхното облагане, но не по-малко от минимално годишно концесионно плащане;
10.5.3. размерът на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията се определя с офертата на участника, определен за концесионер, като не може да бъде по-малък от 20 000 лв.;
10.5.4. годишните концесионни плащания се извършват на две вноски през годината;
10.5.5. минималното годишното концесионно плащане се индексира всяка година с индекса на инфлацията, публикуван от Националния статистически институт.
10.6. Непрехвърляемост на правата и задълженията по концесионния договор.
10.7. Предназначението на обекта на концесията за плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих не може да се променя.
10.8. Концедентът е собственик на обекта на концесията, на всички приращения и подобрения върху обекта на концесията и на преместваемите обекти, поставени неподвижно върху територията на обекта на концесията.
10.9. При изпълнението на договора страните поддържат икономически баланс на концесията. Икономическият баланс на концесията ще се смята за нарушен при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а) при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред от осъществяване на концесията;
б) при частично погиване на обекта на концесията или при обективна невъзможност за ползването му по предназначение, които не са резултат от виновно действие или бездействие на Концесионера;
в) при промяна на законодателството в резултат на което се променят условия на концесията които влияят пряко върху икономическия баланс на концесията;
г) при неспазване на нормативно определените срокове за издаване от органите на изпълнителната власт на Разрешителен документ, довело сумарно до забава от графика за изпълнение на строителството повече от 1 месец, ако неспазването на тези срокове не се дължи на неспазване от страна на концесионера на действащото законодателство и техническите спецификации към документацията за участие.
д) при влязъл в сила нормативен или административен акт, с който се въвежда регулиране на цената на която и да е от услугите и стопанските дейности, включени в предмета на концесията.
10.10. Концесията се осъществява в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, която е неразделна част от концесионния договор.
10.11. Концесионният договор може да се изменя в съответствие с действащото законодателство. Концесионният договор може да се изменя и за възстановяване на икономическия баланс на концесията при настъпване на някое от обстоятелствата по т. 10.9.
10.12. Концесионерът осигурява:
10.12.1. свободен и безплатен достъп на посетителите до и на територията на обекта на концесията, с изключение на басейните и на плажната зона;
10.12.2. обезопасяване на басейните и на другите обекти, създаващи потенциална опасност за здравето на посетителите на обекта на концесията;
10.12.3. санитарно-хигиенно поддържане на обекта на концесията, вкл. на концесионната площ;
10.12.4. водно спасяване за басейните – през периода на работа на басейните;
10.12.5. здравно и медицинско обслужване на посетителите на басейните и на соларната зона – през периода на работа на басейните;
10.12.6. осигуряване и поддържане за срока на концесията на категория «Б» съгласно Наредбата за категоризиране на плажовете (Обн., ДВ, бр. 26 от 2005 г., изм., бр. 51 от 2005 г., изм. и доп., бр. 98 от 2007 г., изм., бр. 93 от 2009 г., доп., бр. 72 от 2012 г.) на соларната зона;
10.12.7. категоризиране на отделните подобекти от обекта на концесията по реда на Закона за туризма и в съответствие с действащото законодателство;
10.12.8. охранителна защита на обекта на концесията и опазване на обществения ред и на здравето и спокойствието на посетителите на обекта на концесията.
10.13. Концесионерът осигурява качество на управлението и поддържането в наличност на обекта на концесията за срока на концесията, вкл. осигурява поддържане на обекта във физическо състояние и неговата безопасна експлоатация съгласно изискванията на част „Експлоатация” на инвестиционните проекти и в наличност и качество, определени с част А „Основни характеристики на строежа” на техническите паспорти на строежите, включени в обекта на концесията.
10.14. Концесионерът осъществява контрол на качеството и поддържа обекта на концесията във физическо състояние и неговата безопасна експлоатация съгласно изискванията част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“ и част В „Указания и инструкции за безопасна експлоатация“ на техническите паспорти на строежите, включени в обекта на концесията.
10.15. При предсрочно прекратяване на концесионния договор концедентът изплаща на концесионера обезщетение за съществуващите към датата на прекратяването подобрения при условия и по ред, определени с концесионния договор.
10.16. При предсрочно прекратяване на концесионния договор страната, която отговоря за причината, поради която е прекратен договора, дължи на другата страна неустойка в размер на 500 000 лв.
10.17. Възлагане на допълнително строителство или на допълнителни услуги може да се извършва по необходимост при настъпването на непредвидени обстоятелства ако допълнителното строителство или допълнителните услуги не могат технически или икономически да се разделят от предмета на концесионния договор без значителни затруднения за концедента или ако могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на договора, и общата стойност на Допълнителното строителство или на Допълнителните услуги е не повече от 50 на сто от стойността на строителството или услугите съгласно Договора, или общата стойност на допълнителното строителство, което представлява изменение на вида или обема на първоначално договореното, не намалява или не превишава стойността първоначално договореното с повече от 50 на сто.
10.17.1. Възлагането на допълнително строителство и на допълнителни услуги се извършва с допълнително споразумение, с което се изменя и/или допълва концесионния договор, включително относно срока на договора.
10.17.2. Сключването на допълнително споразумение за възлагане на допълнително строителство или на допълнителни услуги за възстановяване на икономически баланс на концесията се извършва по ред, определен с концесионния договор.
11. Страните по концесионния договор имат следните основни права и задължения:
11.1. Основни права на концесионера:
11.1.1. Право да експлоатира обекта на концесията, като получава приходи от:
11.1.1.1. извършването на услугите и стопанските дейности по т. 5.3;
11.1.1.2. подизпълнителите на услуги и стопански дейности по т. 5.3;
11.1.1.3. отдаването под наем на части от обекта на концесията.
11.1.2. Право да определя свободно цените на услугите, които предоставя, и на стопанските дейности, които извършва, и да събира приходите от експлоатацията на обекта на концесията в своя полза;
11.1.3. Право да извършва строителство в съответствие с т. 2 и при условия и по ред, определени с концесионния договор.
11.1.4. Право да поставя преместваеми обекти и съоръжения на територията на концесионната площ по т. 3 в съответствие със схема за преместваемите обекти, одобрена от главния архитект на гр. Русе.
11.1.5. Право на обезщетение при забава на задължението на концедента по т. 11.4.1 и 11.4.2 при условия и по ред, определени с концесионния договор.
11.1.6. Право да представлява община Русе при съгласуване и одобряването на инвестиционните проекти, разрешаване на строителството и въвеждането на плувния комплекс в експлоатация след неговото изграждане и след неговата частична реконструкция или основен ремонт за срока на концесията, както и да представлява община Русе пред всички регулаторни и контролни органи във връзка със строителството и експлоатацията на обекта на концесията,вкл. правата на възложител по смисъла на ЗУТ при извършване на дейностите по проектиране и строителство на обекта на концесията.
11.2. Основни задължения на концесионера:
11.2.1. Да изгради и въведе в експлоатация обекта на концесията при условията за осъществяване на концесията по т. 10 и в сроковете, определени с концесионния договор, но не по-късно от края на третата година на концесията, като:
11.2.1.1. извърши инвестиции в обекта на концесията в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, и в размери, определяни със съответната годишна инвестиционна програма.
11.2.1.2. извърши проектирането на обекта на концесията в съответствие с издадената виза за проектиране и при спазване на изискванията на чл. 169 и чл. 169а на ЗУТ;
11.2.1.3. извърши най-малко СМР на строежите върху концесионната площ:
а) съответстващи на бизнес предложението в офертата на участника, определен за концесионер, която е неразделна част от концесионния договор;
б) определени с одобрените инвестиционни проекти за строежите, включени в обекта на концесията – Плувен комплекс в „Парка на младежта“ на град Русе.
11.2.1.4. осигури постигане на проектните показатели на съгласуваните и одобрени по реда ЗУТ инвестиционни проекти за строежите, включени в обекта на концесията;
11.2.1.5. влага в строежите, включени в обекта на концесията, само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите;
11.2.2. Да поеме риска от строителството, като поеме за своя сметка и разходите за инвестициите в обекта на концесията, които са необходими за постигане на обема и качеството на СМР и за поддържане на обекта на концесията за срока на концесията, които са над размера на инвестициите, определен с Инвестиционната програма и плана за финансиране на строителството на обекта на концесията и Инвестиционната програма по години за времето след въвеждане на обекта на концесията в експлоатация, която определя инвестициите за извършване на основен ремонт, реконструкция и поддържане на обекта на концесията за срока на концесията.
11.2.3. Да управлява и поддържа обекта на концесията като поддържа в наличност обекта на концесията и услугите и стопанските дейности, осъществявани чрез него, и осигурява непрекъснатост и ниво на качеството на предоставяните услуги в съответствие с изискванията на действащото законодателство и на техническите спецификации, като осигури за срока на концесията изпълнение на съществените изисквания по член 169 и чл. 169а от ЗУТ и поддържане на категориите на плажната зона и търговските обекти по реда на Закона за туризма и другите нормативни актове, относими към качеството на предоставяните услуги и извършваните стопански дейности с обекта на концесията.
11.2.4. Да извършва концесионни плащания към концедента след изтичането на гратисния период в размер, определен в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, и при условия и по ред, определени с концесионния договор.
11.2.5. Да предоставя отстъпка в цената за ползване на басейните от спортни клубове и отбори в процента от обявените цени за граждани, не по-малко от отстъпката, обявена в офертата на участника, определен за концесионер.
11.2.6. При промяна на подизпълнители, определени в офертата на участника, определен за концесионер, да актуализира съгласувано с кмета на община Русе списъка на подизпълнителите за изпълнение на строителство на обекта на концесията и за извършване на услуги и дейности с обекта на концесията.
11.2.7. В 10-дневен срок от сключването на договор с подизпълнител, за извършване на някоя от дейностите или услугите по т.5.3, както и на договор за наем с част от обекта на концесията, да уведомява писмено кмета на община Русе и да му предоставя копие от сключения договор.
11.2.8. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на концесията и да предоставя на кмета на община Русе или на определени от него длъжностни лица отчети и информация за изпълнението на инвестиционната програма и на другите задължения по концесионния договор, при условия и по ред, определени с договора, както и всяка друга информация и документация, свързана с обекта на концесията.
11.2.9. При настъпване на форсмажорни обстоятелства да предприеме необходимите действия за ограничаване на неблагоприятните последици от тези обстоятелства върху обекта на концесията.
11.2.10. Да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на концедента за всяка година от срока на концесията, в съответствие с нормативната уредба и според изискванията на концесионния договор.
11.2.11. Да поддържа гаранции за обезпечаване изпълнението на концесионния договор в съответствие с това решение и при условия и по ред, определени с концесионния договор.
11.2.12. Да заплати на концедента обезщетенията и неустойките, определени с концесионния договор.
11.2.13. При прекратяване на концесионния договор да предаде на кмета на община Русе или на упълномощено от него лице обекта на концесията в състояние годен за експлоатация, при условия и по ред, определени с концесионния договор.
11.2.14. При прекратяване на концесионния договор да предаде на кмета на община Русе или на упълномощено от него лице цялата проектна, екзекутивна, техническа, финансова и друга документация, отнасяща се до строителството и експлоатацията на обекта на концесията.
11.2.15. Да изпълнява задълженията по чл.36 от Закона за защита при бедствия.
11.2.16. Изисквания свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред:
11.2.16.1. Концесионерът е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти, и на обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.
11.2.16.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.
11.3. Основни права на концедента:
11.3.1. Да изисква изпълнение на задълженията за извършване на инвестициите и на другите задължения, поети от концесионера с офертата на участника, определен за концесионер, и с концесионния договор.
11.3.2. Да получава концесионни плащания в размер, при условия и в срокове, определени с концесионния договор;
11.3.3. Да се ползва от банковите и други гаранции, дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор;
11.3.4. Да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор, включително и да получава от концесионера отчети и информационни доклади за изпълнението на договора при определени в същия условия и в срокове.
11.3.5. Да получи обратно обекта на концесията след прекратяване на концесионния договор при условия и по ред, определени в договора.
11.4. Основни задължения на концедента:
11.4.1. Да предаде на концесионера обекта на концесията при условия и по ред, определени в концесионния договор.
11.4.2. При предаване на обекта на концесията да представи на концесионера геодезически план с точно заснемане и описание на съществуващата дървесна растителност, която задължително трябва да се запази от концесионера.
11.4.3. Да предоставя на концесионера необходимото съдействие, което концесионерът може основателно да поиска във връзка с упражняване правата по концесията, включително:
11.4.3.1. за издаването на виза за проектиране на плувния комплекс и одобряването на инвестиционните проекти за строежите, включени в обекта на концесията;
11.4.3.2. за издаването на разрешението за строеж, за предоставянето и/или издаването на други документи, свързани с обекта на концесията, включително свързани с изпълнението на строителството и за приемане и въвеждане в експлоатация на обекта на концесията.
11.4.3.3. при неправомерни действия на трети лица спрямо обекта на концесията;
11.4.3.4. Да заплати на концесионера обезщетенията и неустойките, определени с концесионния договор, вкл. при предсрочно прекратяване на концесията да заплати на концесионера обезщетение за направените подобрения върху обекта на концесията при условията на концесионния договор.
11.5. Да осигури транспортен достъп с места за паркиране на посетителите на Плувен комплекс в „Парка на младежта“ на град Русе чрез съществуващата алея, намираща се североизточно от тенис кортовете в парково-рекреационна зона, съответно да изгради предвидената с ПУП нова улица, започваща в източната част на ул.“Алеи Възраждане“, която достига до тенис-кортовете и Плувния комплекс по ниската тераса на брега на река Дунав.
12. Концесионерът:
12.1. Има право да наема подизпълнители за извършването на дейностите и услугите по т. 5.3 и на дейностите по поддържането на обекта на концесията при условия и по ред, определени с концесионния договор.
12.2. Има право да отдава под наем части от обекта на концесията при условията на концесионния договор.
13. За всяка година от действието на концесионния договор, концесионерът представя и поддържа при условия и по ред, определени с концесионния договор, потвърдени безусловни неотменяеми банкови гаранции, издадени от финансови институции, определени по съгласие на страните, или да депозира парична сума по сметка на община Русе, както следва:
13.1. Гаранция в размер на 200 000 лв. със срок на валидност шест месеца след определения с концесионния договор срок за въвеждане на плувния комплекс в експлоатация по реда на ЗУТ – за обезпечаване на задължението за изпълнение на строителството на обекта на концесията.
13.2. Гаранция в размер 100 000 лв. – за обезпечаване изпълнението на задължението на концесионера да поддържа обекта на концесията в наличност и за осигуряване на непрекъснатост и качество на услугите и другите стопански дейности с обекта на концесията.
13.3. Гаранция в размер петдесет на сто от определеното с концесионния договор минимално годишно концесионно плащане – за обезпечаване на задължението за извършване на концесионни плащания.
13.4. Гаранция в размер на 200 000 лв. за обезпечаване на задължението на концесионера за връщане на обекта на концесията във вида, определен с концесионния договор. Гаранцията се предоставя в срок до 18 месеца преди изтичане срока на концесията.
13.5. Концесионерът дължи неустойки при пълно неизпълнение, при забавено и/или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в концесионния договор.
13.6. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси, освен определените неустойки и лихви, и обезщетение по общия ред, съгласно действащото законодателство.
14. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
15. При провеждане на процедурата за определяне на концесионер като критерий за подбор се прилага критерият икономическо и финансово състояние на участниците в процедурата.
15.1. Минималните изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците са:
15.1.1. балансова и/или пазарна стойност на активите на участника не по-малка от 1 000 000 лв. към 31 декември за последната финансова година, и/или
15.1.2. приходи от търговска дейност не по-малко от 500 000 лв. за поне една от последните три финансови години.
15.2. Участниците в процедурата доказват изпълнението на минималните изисквания на критерия за подбор по реда на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗК с документи, определени в обявлението и в документацията за участие в процедурата.
15.3. Участниците в процедурата могат да доказват изпълнението на минималните изисквания на критерия за подбор и с възможностите на трети лица по ред, определен с документацията за участие.
16. Критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест в комплексната оценка са:
16.1. Качество и технически предимства на техническото предложение за изграждане на Плувен комплекс в „Парка на младежта“ на град Русе, представено от участниците в процедурата за определяне на концесионер под формата на предварителни проучвания, обемно-устройствено проучване или идеен проект на обекта на концесията, с относителна тежест40 на сто. Техническото предложение съдържа следните подкритерии:
16.1.1. Технически предимства на предлаганата компактност на застрояването на плувния комплекс при задължително запазване на масивната дървесна растителност върху концесионната площ, с относителна тежест20 на сто.
16.1.2. Предимства на предлаганата функционалност на обекта на концесията от гледна точка на най-ефективно съвместяване на тренировъчната и състезателната дейност на професионалния плувен спорт с възможности за масов спорт и спортно-развлекателни услуги чрез предоставянето на плувни, плажни услуги и други услуги на населението и гостите на гр. Русе чрез обекта на концесията, с относителна тежест 10 на сто.
16.1.3. Технически предимства на предлаганото основно технологично оборудване и обзавеждане на басейните, с относителна тежест 10 на сто.
По тези подкритерии се сравняват техническите предложения на участниците в процедурата за определяне на концесионер и оценяват обективно с мотивирана оценка в каква степен:
– отговарят и доразвиват минималните условия и изисквания към застрояването и функционалността на обекта на концесията, предвидени с техническите спецификации в документацията за участие;
– удовлетворяват добрите практики и надхвърлят изискванията към басейните, определени с Нормите за проектиране на спортни сгради и съоръжения изискванията на техническите спецификации към басейните в документацията за участие.
16.2. Бизнес предложение, с относителна тежест 10 на сто. Бизнес предложението съдържа инвестиционна програма и план за финансиране на строителството на обекта на концесията, програма за експлоатация, управление и поддържане на обекта и инвестиционната програма по години след въвеждане на обекта на концесията в експлоатация, която определя инвестициите за извършване на основен ремонт, реконструкция и поддържане на обекта на концесията за срока на концесията.
По тези критерии се оценява степента на ефективност на бизнес предложението и адекватността на инвестиционното намерение в зависимост от качествата на представените от участника Инвестиционната програма и план за финансиране на строителството на обекта на концесията и Инвестиционната програма по години за времето след въвеждане на обекта на концесията в експлоатация чрез сравнителен анализ на предложенията на участниците в процедурата и представените доказателства за източници на финансиране на инвестиционните програми: собствени средства, заемен капитал и други източници.
16.3. Срок на въвеждане в експлоатация на плувния комплекс, който не може да бъде по-дълъг от 3 години и по-кратък от 2,5 години от влизане в сила на концесионния договор, с относителна тежест10 на сто.
16.4. Размер на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията, който не може да бъде по-малък от 20 000 лв., с относителна тежест 25 на сто.
16.5. Размер на отстъпката в цената за ползване на басейните от спортни клубове и отбори в % от обявените цени, с относителна тежест 15 на сто.
17. Участниците предоставят гаранция за участие в процедурата за определяне на концесионер в размер 30 000 лв. под формата на внесен депозит или банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от участниците.
18. Възлага на Кмета на община Русе да предприеме действия по обявяване и провеждане на открита процедура за предоставяне на концесията на обект Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта” на град Русе.
19. Решението не подлежи на обнародване в “Държавен вестник” и може да се обжалва в 10-дневен срок от узнаването му по реда на глава единадесета от ЗК относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)