Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 105 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет – Русереши:

  1. Дава съгласие Община Русе да дари на Църква „Св. Петка“ – град Русе сумата от 1959, 42 лева /хиляда деветстотин петдесет и девет лева и четиридесет и две стотинки/, които да бъдат използвани за покриване разходите за процедиране на комплексния проект за инвестиционна инициатива „Основен ремонт и реставрация на Църква „Света Петка“ и изграждане на Посетителски център с параклис“.
  2. Общинска администрация да изготви и Кмета на Община Русе да подпише договор за дарение при условията на точка 1 от настоящото решение.
  3. Средствата за дарението се осигуряват от бюджета на Община Русе, дейност 998 „Резерв“, §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ и се насочват в дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности по религиозното дело, §5503 „ Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел“, обект „Основен ремонт и реставрация на Църква „Света Петка“ и изграждане на Посетителски център с параклис“.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)