Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 105

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 105
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

        На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 27, ал.1, т.8 и чл.33, ал.2 и 3 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, протокол № 80/10.07.07 г. на Комисията по общинска собственост, протокол №25/04.12.07 г. на комисията по чл.210 ЗУТ и заявление вх. № 94ДД/0565/08.08.07 г. от Диян Георгиев Василев,  Общински съвет реши:

    1. Дава съгласие за одобряване на ИПР (изменение план за регулация) за УПИ VІІ-247 и УПИ ІV-Здравен дом, кв.53 по плана на с. Сандрово. Част от УПИ ІV-Здравен дом с площ 460 м 2, общинска собственост, да бъдат продадени на Диян Георгиев Василев, собственик на УПИ VІІ-247, кв.53 с. Сандрово срещу заплащане от негова страна цена в размер на 8 094 (осем хиляди деветдесет и четири) лева и дължимите данъци и такси (в т.ч. ДДС). 
      2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.