Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1050 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.4, раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от нежилищен имот публична общинска собственост, като заведение за обществено хранене – кафе – бар и продажба на закуски, с площ от 21,05 кв. м., намиращ се в масивна едноетажна сграда-автоспирка със застроена площ от 45,00 кв. м., разположена в с. Тетово, Община Русе, УПИ ІІІ-530, кв. 61, предмет на АПОС № 4252/09.09.2004 г. и начална месечна наемна цена 93,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)