Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1050 Прието с Протокол № 41/24.01.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет реши:
1.Дава съгласие Община Русе да бъде партньор на Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“, по процедура BG05M9OP001 – 2.032 „Социално включване в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
2.Одобрява споразумение между Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ и Община Русе по процедура BG05M9OP001 – 2.032 „Социално включване в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020на Министерство на труда и социалната политика.
3. Дава съгласие за предоставяне на комплексната интегрирана медико-социална услуга в следните училища:
3.1. ОУ „Васил Априлов”, с адрес: бул. „Липник“ №78, идентификатор №63427.7.499.1 по КККР на град Русе по АОС №7063/25.09.2013 год.;
3.2. ОУ „Никола Обретенов” с адрес: ул. „Никола Табаков“ №4, идентификатори № 63427.6.241.1, № 63427.6.241.2, №63427.6.241.3, №63427.6.241.4и № 63427.6.241.5 по КККР на град Русе по АОС №7127/08.01.2014 год.;
3.3. ОУ „Тома Кърджиев” с адрес: ул. „Байкал“ №2, идентификатор №63427.7.26.1 и 63427.7.26.2 по КККР на град Русе по АОС №7076/07.10.2013 год.;
3.4. ОУ „Ангел Кънчев” с адрес: ул. „Българска морава“ №6, идентификатори №63427.2.3251.1, №63427.2.3251.2 и №63427.2.3251.3 по КККР на град Русе по АОС №7123/12.12.2013 год.;
3.5. ОУ „Иван Вазов” с адрес: ул. „Петър Берон“№ 20, идентификатор № 63427.2.1760.1 и № 63427.2.1760.1 по КККР на град Русе по АОС №7138/21.01.2014 год.;
3.6. ОУ „Любен Каравелов” с адрес: ул. „Велико Търново“№19, идентификатори № 63427.2.755.1 и № 63427.2.755.2 по КККР на град Русе по АОС №6530/08.08.2011 год. ;
3.7. ОУ „Отец Паисий” с адрес: ул. „Александровска“ №95, идентификатори № 63427.2.4083.1, № 63427.2.4083.2, № 63427.2.4083.3, № 63427.2.4083.4, № 63427.2.4083.5 и № 63427.2.4083.6 по КККР на град Русе по АОС №6438/28.03.2011 год.;
3.8. ОУ „Братя Миладинови” с адрес: ул. „Алеи Възраждане“№54, по АОС № 7074/04.10.2013 год.;
3.9.ОУ „Алеко Константинов” с адрес: бул. „България“№ 96, идентификатор № 63427.4.2216.1, № 63427.4.2216.3 и № 63427.4.2216.4 по КККР на град Русе по АОС № 7122/11.12.2013 год.;
3.10.СУ „Възраждане” с адрес: ул. „Студентска“№ 2, идентификатори № 63427.1.253.1; 63427.1.253.2; 63427.1.253.3; 63427.1.253.4 по КККР на град Русе, АОС № 7126/19.12.2013 год.;
3.11.ОУ „Олимпи Панов” с адрес: ул. „Сърнена гора“№ 36, идентификатори № 63427.5.508.1; 63427.5.508.2; 63427.5.508.3 по КККР на град Русе, АОС № 7150/27.01.2014 год.;
3.12.СУ „Йордан Йовков” с адрес: бул. „Цар Освободител“№ 117 по АОС № 7118/09.12.2013 год. ;
3.13.СУПНЕ „Фридрих Шилер” с адрес: ул. „Измаил“ № 2, идентификатори № 63427.7.362.1; 63427.7.362.2; 63427.7.362.3; 63427.7.362.4; 63427.7.362.5 по КККР на град Русе по АОС № 7125/16.12.2013 год.;
3.14.СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, с адрес: ул. „Студентска“№ 10, по АОС № 7275/20.06.2014 год.;
3.15.СУ „Христо Ботев” с адрес: ул. „Александровска“№ 3, идентификатор № 63427.2.556.1 по КККР на град Русе, по АОС № 6635/06.11.2011 год.;
3.16.СУ „Васил Левски” с адрес: ул. „Гео Милев“№ 1, идентификатори № 63427.4.361.1; 63427.4.361.2 по КККР на град Русе, по АОС № 7082/16.10.2013 год.;
3.17.ОУ „Христо Смирненски“ с адрес: ул. „Стремление“№33, кв. Долапите по АОС № 6443/30.03.2011 год.;
3.18. ОУ „Георги Раковски“с адрес: с. Ново село, ул. „Трети март“№ 7, общ. Русе, имот № 502.85, кв. 62, УПИ I-845 по РЗП, по АОС № 3750/08.10.2001 год.;
3.19. ОУ „Отец Паисий” с адрес: град Мартен, ул.“България“ №47, общ. Русе, имот № а769, кв. 36, УПИ XIII-769 по РЗП, по АОС № 1132/07.02.1997 год.;
3.20. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с адрес: с.Николово, ул.“Плиска“ №1,общ. Русе, имот № 502.479, кв. 3, УПИ I-479 по РЗП, по АОС № 3783/29.11.2001 год.;;
3.21. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“с адрес: с. Семерджиево, ул.“Кирил и Методий“ №4,общ. Русе, № 502.479, кв. 34, I-479 по РЗП, по АОС № 4199/21.05.2004 год.;
3.22. ОУ „Отец Паисий” с. Тетово, ул.“Генерал Столетов“, №9,общ. Русе, имот № 802.26, кв. 107, УПИ I-426 по РЗП н, по АОС № 4453/18.07.2005 год.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение IV

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КАНДИДАТ И ПАРТНЬОР/И
Днес, …………………г., в гр. Русе, във връзка с подготовката и изпълнението на проект „Иновативна комплексна интегрирана медико-социална услуга за деца с увреждания в общността”, наричан по – долу „проекта”, по процедура BG05M9OP001 – 2.032 „Социално включване в общността“, се сключи настоящото споразумение между:
1. Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“, ЕИК 175718072, седалище гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, пл. „Ив. Иванов“ 3, адрес на управление гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ 16, етаж 2, представлявано от Ивайло Колев Иванов в качеството му на Управител, наричано по-долу „Кандидат”
И
2. Община Русе, ЕИК 000530632, седалище и адрес на управление гр. Русе, пл. „Свобода“ 6, представлявано от Пламен Пасев Стоилов в качеството му на Кмет, наричано по-долу „Партньор 1”
Чл. 1. Кандидатът и партньорът се споразумяха, че разпределението на отговорностите за изпълнението на дейностите по проекта се осъществява съгласно описаното в секция „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Договора в ИСУН 2020;
Чл. 2 Декларираме, че към момента на кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ:
(1). Сме прочели и сме запознати с проект „Иновативна комплексна интегрирана медико-социална услуга за деца с увреждания в общността” (изписва се № и името на проектното предложение) по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ и разбираме ролята си по проекта и сме съгласни с представеното проектно предложение, както и че сме съгласни да прилагаме практиките на добро партньорство.
(2). Сме запознати с определението за партньорство, а именно: „Партньорството е връзката между всички физически и юридически лица и техните обединения, които участват съвместно в подготовката и/или техническото, и/или финансовото изпълнение на проекта, или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта”.
(3). Всеки от нас е прочел административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и разбираме ангажиментите включително по отношение на минималната помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(4). Всеки от нас е запознат, че безвъзмездна финансова помощ по административния договор се предоставя в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB L 258/24.12.2013) и представлява минимална помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013. (когато е приложимо).
(5) Всеки от нас е запознат с разпределението на предоставената минимална помощ между кандидата и партньора/ите посочено в чл. 5 от Административния договор.
(6). Даваме право на кандидата за безвъзмездна финансова помощ да ни представлява пред Управляващия орган по всички въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.
(7). Кандидатът следва да се консултира с партньора/ите в хода на изпълнение на проекта и да ги информира за напредъка по него.
(8). Всички партньори имат право да получат копия от докладите – технически и финансови, представени от кандидата на Управляващия орган.
(9). Предложения за съществени изменения на проекта (напр. дейности, партньори, бюджет и т.н.) трябва да се извършват след предварителното съгласие с партньорите, преди представянето им на Управляващия орган, а когато такова съгласие не може да се постигне, кандидатът трябва да го отбележи при подаване на предложението за промяна за одобрение.
(10). Се задължаваме да предоставим на служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата, както и на външни одитори, извършващи проверки достъп до местата, където се осъществява проектът в рамките на партньорските ни ангажименти, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направим всичко необходимо, за да улесним работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а кандидатът следва да уведоми Управляващия орган за точното им местонахождение.
Чл. 3. (1)Кандидатът и партньорът се споразумяха разпределението на средствата, предвидени за дейностите, който ще се изпълняват от партньора/ите, да се извършва съгласно посоченото в поле „Финансово участие“, секция „Данни за партньори“ от Договора в ИСУН 2020. Бюджетът ще се разходва само от кандидата.
(2) Всеки от нас е запознат, че размерът на отпуснатата минимална помощ по настоящата процедура е записан в чл. 5 от Административния договор. Всички разходи представляващи безвъзмездна финансова помощ ще се начисляват като минимална помощ на кандидат. В случай, че по проекта се предвижда партньор/и да разходват средства същите ще се считат за минимална помощ на съответния партньор/и.
Чл. 4. (1) Отговорност пред Управляващия орган за неизпълнение на някое от задълженията по настоящото споразумение носи Кандидатът.
(2) Когато неизпълнението по ал. 1 се дължи на неизпълнение на задължение на партньор по проекта, Кандидатът има право да иска от него вредите, които е претърпял вследствие това неизпълнение.
Чл. 5. При изпълнение на проекта Кандидатът се ангажира да контролира партньора/ партньорите за спазването на изискванията при изпълнението дейностите по проекта да не се формира печалба, като всички генерирани приходи /ако е приложимо/ се реинвестират в дейности по проекта, пряко насочени към целевата група.
Чл. 6. При изпълнението на проекта Кандидатът се ангажира със следното / описват се други специфични условия във връзка с бъдещото изпълнение на проекта/
Дейност 1: Подкрепа за социално включване на деца с хронични заболявания, основана на индивидуален подход и потребности
• Назначава общински служители – медицински сестри, работещи в училищата в Община Русе, които да изпълняват дейности по идентифициране и последваща работа с деца с хронични заболявания и техните родители (при необходимост);
• Изготвя методика за селекция на целевата група;
• Създава условия за работа на медицинските сестри, съгласно изготвената методика за селекция.
Дейност 2: Предоставяне на иновативна услуга за социално включване за деца с хронични заболявания и техните родители чрез Център за комплексна интегрирана медико-социална подкрепа.
Кандидатът създава условия за изграждане на иновативна услуга – Център за комплексна интегрирана медико-социална подкрепа за деца с хронични заболявания и нейното функциониране в рамките на проекта.
Дейност 3: Експертна подкрепа за насърчаване на родителите към активно поведение на пазара на труда
Кандидатът предоставя индивидуална подкрепа на родители на деца с хронични заболявания за активно поведение на пазара на труда и мотивация за търсене и намиране на работа. Дейността се осъществява от наети експерти за работа с родители.
Дейност 4: Информационни инициативи, целящи промяна на нагласите на общността към децата с увреждания и техните семейства
Кандидатът създава условия за провеждане на информационни инициативи – 3 дискусионни форума; 1 информационна кампания; изготвяне на информационно-образователни пакети и тяхното разпространение.
Дейност 5: Информиране и публичност
• Разработва План за информиране и публичност;
• Осигурява прозрачност и разгласа в публичното пространство на целите, дейностите и резултатите на проекта и на ОП РЧР 2014-2020.
Дейност 6: Организация и управление на проекта
• Кандидатът чрез сформиран екип за управление на проекта, установява системи за управление и контрол, координира и съгласува дейностите между партньорите, като осигурява съответствие на извършваните дейности със заложеното в проектното предложение;
• Осигурява прозрачен избор на външни изпълнители;
• Осъществява текущ мониторинг и контрол при изпълнението на проектните дейности.
Чл. 7. При изпълнението на проекта Партньор 1 се ангажира със следното: / описват се други специфични условия във връзка с бъдещото изпълнение на проекта/
Дейност 1: Подкрепа за социално включване на деца с хронични заболявания, основана на индивидуален подход и потребности
• Съдейства чрез осигуряване на достъп до здравните кабинети в училищата за изпълнение на дейности по идентифициране и последваща работа с деца със социално значими, хронични заболявания;

Дейност 4: Информационни инициативи, целящи промяна на нагласите на общността към децата с увреждания и техните семейства
Партньорът съдейства за провеждане на информационни инициативи – 3 дискусионни форума; 1 информационна кампания. Популяризира сред заинтересованите страни резултатите от информационните инициативи. Насърчава активното участие в инициативите на общинските служители, които са професионално ангажирани с темата на проекта.
Дейност 5: Информиране и публичност
• Подкрепя Кандидата при популяризирането на целите, дейностите и резултатите на проекта и на ОП РЧР 2014-2020.
Дейност 6: Организация и управление на проекта
• Предлага експерт от Община Русе за координатор, като част от екипа за управление на проекта.
Партньор 1 се ангажира да съдейства на Кандидата за осигуряване на устойчивост на проектните резултати като предприеме действия за вписване в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на Община Русе новата услуга – Център за комплексна интегрирана медико-социална подкрепа за деца с хронични заболявания и последващо кандидатстване за държавно-делегиран бюджет.
Чл. 8. За всички неуредени в това споразумение случаи се прилага националното законодателство.
поразумението се сключи в 3 еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните в споразумението и един за Управляващия орган, и се подписа, както следва:

За Кандидата:
(Ивайло Иванов, Управител)

За Партньор 1 :
(Пламен Стоилов, Кмет)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)