Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1050

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1050
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 и 3 от Закона за общинска собственост, чл. 27 ал. 1 т. 8 и чл. 33 ал. 2 и 3 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, във връзка с чл. 15 ал. 3 и чл. 15 ал. 5 от ЗУТ, протокол № 64/21.06.06 г. на Комисията по общинска собственост, заявление вх. № 0804/2621/23.05.06 г. от “Хотел Мениджмънт” АД, ОбС – Русе, реши:

1. Обявява общински имот с площ 263 кв.м., разположен северно от УПИ І-1588, собственост на “Хотел Мениджмънт” АД, който няма публичен характер за частна общинска собственост.
2. Дава съгласие за изменение план за регулация в кв. 249.1 на Централна градска част, като към УПИ І-1588, собственост на “Хотел Мениджмънт” АД, в северна посока, откъм ул. “Петко Д. Петков” да бъде предаден терен, общинска собственост с площ 263 кв.м., срещу заплащане от страна на дружеството пазарна цена в размер на 200 000 лв. и дължимите данъци и такси.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен договор с нотариална заверка на подписите и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/