Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1050

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет /ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.39 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 12.02.2011год. до 03.03.2011год. на част от терен публична общинска собственост в гр.Русе, ул. „Александровска”, в участъка от ул. „Майор Узунов” до кръгово движение – паметник на Альоша, зона В-3, съгласно подробна схема, одобрена от общински експертен съвет по устройство на територията и гл. архитект на Община – Русе, за поставяне на временни обекти общинска собственост /павилиони/ за организиран мартенски базар, всеки с площ от 4,00 кв.м. и начална наемна цена за всеки – 12,00 лв./ден без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.39 и ал.2.; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила решението на Общинския съвет и сключи договори за наем за срок от 12.02.2011год. до 03.03.2011год. с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)