Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1051 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Протокол №30/19.07.2022 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, Общински съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 8 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.10.926 – ул. „Йордан Йовков“, кв. „Средна кула“, град Русе, придаван към УПИ VII-212, в кв. 153 по плана на кв. „Средна кула, град Русе, с прогнозна цена в размер на 279,00 лева (двеста седемдесет и девет лева), без дължими данъци и такси.           

            2. Обявява придаваем терен от 8 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.10.926 – ул. „Йордан Йовков“, кв. „Средна кула“, град Русе, придаван към УПИ VII-212, в кв. 153 по плана на кв. „Средна кула, град Русе, за частна общинска собственост.

            3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 8 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.10.926 – ул. „Йордан Йовков“, кв. „Средна кула“, град Русе, придаван към УПИ VII-212, в кв. 153 по плана на кв. „Средна кула, град Русе, на Надежда Цветанова Иванова, след заплащане на Община Русе цена в размер на 279,00 лева (двеста седемдесет и девет лева) и дължимите данъци и такси.

            4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)