Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1051

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44 от ЗНП, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3,4, и 5, чл. 16 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет /ОбС/; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2 и ал.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС; Решение № 436, прието с Протокол №22 от 29.01.2009год. на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим общински имот – терен за поставяне на павилион за книжарски и промишлени стоки, монтиран в двора на ОУ “Алеко Константинов”, с площ 26,00 кв.м. при граница с ул.”Мадан” и начална месечна наемна цена 64,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1; ал.2 и ал.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС.
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс за обекта по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповед на лицето спечелило конкурса и упълномощи директора на училището да сключи договор за наем за срок от пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)