Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1052 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Протокол №29/25.05.2022 г. на Комисията по общинска собственост, във връзка със Заповед №РД-01-472/24.02.2022 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР на УПИ VII-1274, в кв. 47, представляващ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.9.1274 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, Общински съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 4 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.9.1210 – ул. „Тополовград“, кв. „Долапите“, град Русе, придаван към УПИ VII-1274 в кв. 47 представляващ, съгласно КККР на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.9.1274 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, с прогнозна цена в размер на 88.00 лева (осемдесет и осем лева), без дължими данъци и такси.
2. Обявява придаваем терен от 4 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.9.1210 – ул. „Тополовград“, кв. „Долапите“, град Русе, придаван към УПИ VII-1274 в кв. 47, представляващ, съгласно КККР на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.9.1274 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, за частна общинска собственост.
3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 4 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.9.1210 – ул. „Тополовград“, кв. „Долапите“, град Русе, придаван към УПИ VII-1274 в кв. 47, представляващ, съгласно КККР на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.9.1274 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, на Радостин Стефанов Колев, след заплащане на Община Русе цена в размер на 88.00 лева (осемдесет и осем лева) и дължимите данъци и такси.
4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)