Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1052 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл.45, ал.1 и ал. 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж” част от нежилищен имот частна общинска собственост – стаи №7 и №8, на ет.3, с обща площ от 52,40 кв. м в шестетажна монолитна сграда, намираща се в гр. Русе, ул. “Фердинанд”№3-А, изградена в ПИ с идентификатор 63427.2.5512 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди петстотин и дванадесет), предмет на АОС № 6675/09.04.2012 г. и месечна наемна цена – 36,00 лв. с включен ДДС.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)