Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1052 Прието с Протокол № 41/24.01.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-87 от 06.12.2018 г., от Борислав Димитров Йорданов, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот №503.31 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 6“, с. Николово, община Русе. Променя се предназначението на цялата площ на имота и се определя „Вилна зона“ (Ов), като се спазят изискванията за параметри съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С ПЗ се предвижда с ограничителни линии на застрояване ново, свободно разположено застрояване, изтеглено на законоустановените разстояния от вътрешните граници на имота.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за новообразуван имот №503.31 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 6“, с. Николово, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)