Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1052

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.7; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І.Дава съгласие за продължаване действието на договори с допълване срока на същите до десет години, както следва:
1. Договор № 2532/21.01.2008 год.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.3, кабинет № 84 . наемател – “СМДЛ по ОД – д-р Теодора Александрова”ЕООД
. наем – 82,80 лв./месец с ДДС . площ – 30,77 кв.м.
. срок – 21.01.2018год.
2. Договор № 2533/21.01.2008 год.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.3, кабинет № 85 . наемател – “СМДЛ по ОД – д-р Теодора Александрова”ЕООД
. наем – 85,20 лв./месец с ДДС . площ – 31,71 кв.м.
. срок – 21.01.2018год.
3. Договор № 2534/23.01.2008 год.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.3, кабинет № 84 . наемател – “АПИДП – ИП- д-р Тихомир Вичев”ЕООД
. наем – 78,26 лв./месец с ДДС . площ – 28,79 кв.м.
. срок – 23.01.2018год.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила Решението на Общински съвет – Русе да сключи допълнително споразумение за продължаване срока на договора за наем по т.І с допълване до 10 години – със срок 21.01.2018год. за обектите по т. І.1 и І.2. и 23.01.2018 год. за обекта по т. І.3.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет Русе пред Административен съд Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)