Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1053 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.6, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за фотоуслуги с площ от 32,00 кв. м., намиращ се в гр. Русе, ж. к. ‘”Здравец-изток”, северно от бл. „Мура”, елемент на одобрената от Общински съвет-Русе с Решение № 655 от 20.06.2013 г. обща схема за поставяне на временни съоръжения – павилиони за търговска дейност, услуги и други, върху части от терени общинска собственост – т.53 и начална наемна цена от 117,00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)