Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1053

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.14., ал.1 и ал.6 от ЗОС; чл.15, ал.8, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет /ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.24 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем на Консорциум „Водоснабдителна и канализационна мрежа в гр. Русе” част от терен общинска собственост за поставяне на преместваем обект – фургон за охрана по чл.56 от ЗУТ, намиращ се до СПТУ по Ж.П. транспорт, с площ от 15,00кв.м. и месечна наемна цена – 72,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.24, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС за срок – времетраенето на строително – ремонтните дейности, но не повече от една година от датата на подписване на договора по изпълнение на Интегриран воден проект, ЛОТ-2.
2. Възлага на Кмета на Община – Русе след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем за срок времетраенето на строително – ремонтните дейности, но не повече от една година от датата на подписване на договора за посочения в т.1. обект.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет Русе пред Административен съд Русе в 14 дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)