Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1054 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 13, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост  на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №30/19.07.2022 г. на КОС, Общински съвет –  Русе реши:

Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща стаи №№15 с площ от 14,40 кв.м.; 16 с площ от 14,40 кв.м.; 17 с площ от 19,20 кв.м. и 18 с площ от 31 кв.м., разположени на първи етаж от сграда с идентификатор 63427.2.639.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, цялата със застроена площ от 258 кв.м., на четири етажа, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, с административен адрес гр. Русе, ул. „Черно море“ №2, описана в АЧОС №5896 от 21.05.2009 г., вписан под №177, том XVI, Н.Д.3502, вх. рег. №7539/02.06.2009 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Агенция за социално подпомагане , за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, за срок от 10 (десет) години, който имот да се използва от дирекцията за осъществяване на административната й дейност.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)