Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1054 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Неданъчни приходи
§3619 „Други неданъчни приходи“ +13лв.
Всичко приходи държавни дейности +13лв.
ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Трансфери
§6102 „Предоставени трансфери -6 386лв.
Всичко приходи местни дейности -6 386лв.
Всичко приходи по бюджета -6 373лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§1015 „Материали“ -13 987лв.
СОУ „Йордан Йовков“ +13лв.
СОУПНЕ -14 000лв.
§ 5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Система за управление на класна стая – 15 терминални работни
места и 1 сървър“ СОУПНЕ +14 000лв.
Всичко за дейност 13лв.
Дейност 332 „Средношколско общежитие“
§1016 „Вода, горива, енергия“ -4 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Пожароизвестителна система“ 1 бр. +4 000лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 13лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 554 „Защитено жилище“
§1020 „Външни услуги“ -19 134лв.
§0101 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по тр. правоотношения“ + 16 200лв. §0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +1 854лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +780лв.
§0580 „Допълнителни задължителни вноски от работодател“ +300лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.
Всичко разходи държавни дейности 13лв.

ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „ Изграждане на районно осветление около бл. Ахелой1,
Ахелой2 и ул. Въча“ -2 000лв.
Обект „Изграждане на районно осветление около бл. Клокотница 1
и Клокотница 2“ -1 000лв.
Обект „Изграждане на осветление в района на блоковете Колос,
Копривщица, Козница планина, Лозен планина, ул. Сакар планина, ул. Герлово
ЖК Родина – СМР и инв. Контрол“ -6 396лв.
Всичко за дейност -9 396лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1020 „Външни услуги“ -48 580лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „ИТП за „Първи етап – Обществен паркинг в съществуващи
подземни нива от „Преработка на ИТП за Театрален комплекс „Сава Огнянов“,
корпуси „Е“, „Ж“ и „И“ – Трети етап и пристрояване, Автомобилна рампа
по ул. „Черно море“ + 37 780лв.
Обект. „Проектиране на „Осветление по ул. Потсдам и ул. Академик
Михаил Арнаудов“ +4 200лв.
Обект “ Проектиране на Трансформаторен пост 2х400кVЬ в ПИ
с идентификатор 63427.2.5687 (крайбрежна ивица на гр. Русе) и кабели
средно напрежение към него“ +6 600лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция -9 396лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ -21 962лв.
Община Русе (-)23 462лв.
КДК ОП „Русе арт“ (+)1 500лв.

§ 1020 „Външни услуги“ /ОП „Русе арт“-КДК/ +2 400лв.
Всичко за дейност -19 562лв.
Всичко за функция -19 562лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§1020 „Външни услуги“ + 4 784лв.
– Общ. детски център за култура и изкуство +2 384лв.
– Младежки дом +2 400лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ ОП „Сп. Имоти“
Обект „Кабина за водещи на спортни мероприятия“ +9 396лв.
Всичко за дейност +14 180лв.
Всичко за функция +14 180лв.
Всичко разходи местни дейности -14 778лв.

V. РАЗХОДИ-държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“
Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“
§1020 Външни услуги“ -120 000лв.
§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Временен декоративно-защитен екран пред съществуваща сграда по ул. Черно море и ул. Александровска“ +120 000лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища“ – дофинансиране – ОУ „Иван Вазов“
§0202 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ +650лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +34лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +23лв.
§0580 „ Вноски за ДЗО от работодатели“ +14лв.
§1015 „Материали“ +574лв.
§1020 „Външни услуги“ +817лв.
Всичко за дейност +2 112лв.
Всичко за функция +2 112лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи и худ.галерии с регионален характер“
§1015 „Материали“ – Регионален ист. музей +620лв.
§1020 „Външни услуги“ -Регионален ист. музей +1 680лв.
§1051 „Разходи за командировки в страната“- Регионален ист. музей +200лв.
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“
Художествена галерия Русе +1 380лв.
Всичко за дейност +3 880лв.

Дейност 751 „Библиотеки с регионален характер“- дофинансиране
§1015 „Материали“ +2 385лв.
§1020„Външни услуги“ +15лв.
Всичко за дейност +2 400лв.
Всичко за функция +6 280лв.
Всичко разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи +8 392лв.

Всичко разходи по бюджета -6 373лв.

VІ. Утвърждава в Приложение №19 „Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2014г.“
ФУНЦЦИЯ „Здравеопазване“
Годишен ФРЗ Било: Става: Разлика:
дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“
1 642 314лв. 1 646 441лв. +4 127лв.
дейност 437 „ Здравен кабинет в детски градини и училища“
731 099лв. 725 784лв. (-)5 315лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Било: Става: Разлика:
дейност 554 „Защитено жилище“
щатна численост 0 4бр. +4бр.
Годишен ФРЗ 0 16 200лв. +16 200лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)