Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1054 Прието с Протокол № 41/24.01.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане с вх. №УТ-16-72/17.12.2018 г. от ЕТ „Валери Великов – Вайс“ и „Долис 2008“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и външно ел. захранване за имоти с идентификатори 63427.310.126 и 63427.310.127 в м. „Караач“, землище на гр. Русе през следните имоти: 63427.309.42, 63427.310.70, 63427.310.71 и 63427.314.84 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост по първи вариант на трасета.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)