Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1055 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 14, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на кафе, закуски, захарни изделия, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. “Шипка“, преди прелеза, с площ от 5,00 кв. м, т. 381 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 72,00 лв. (Седемдесет и два лева) без включен ДДС.

2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №1, с площ от 6,00 кв. м, в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №3, с площ от 6,00 кв. м, в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №5, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници, списания и пакетирани стоки, с площ 2,40 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Възраждане“, кръстовището на ул. „Плиска“ и ул. „Битоля“, т. 1528 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 35,00 лв. (Тридесет и пет лева) без включен ДДС.

            6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилионза каса, с площ от 30,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, пред бл. №6, т. 31 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 89,00 лв. (Осемдесет и девет лева) без включен ДДС.

            7. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с размери 2,44/1,74 м, с площ 4,25 кв. м, в УПИ І-1719-За автобусна спирка-център, в кв. 120, по регулационния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, описан в АПОС №7371 от 17.11.2014 г., находящ се в гр. Мартен, Община Русе, ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Райко Даскалов“, с начална тръжна месечна наемна цена – 41,00 лв. (Четиридесет и един лева) без включен ДДС.          

            8. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на павилион за търговска дейност, с размери 2,44/1,74 м. и с площ от 4,25 кв. м, в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ-278, 279-за Общински съвет, Културен дом и търговия, в кв. 12, по регулационния план на с. Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, описан в АПОС №3769 от 09.11.2001 г., находящ се в с. Сандрово, Община Русе, ул. „Хан Аспарух“,с начална тръжна месечна наемна цена – 31,00 лв. (Тридесет и един лева) без включен ДДС

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)