Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1055 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.50 ал.1 от Постановление № 3 от 15 януари 2014 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи в бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886 от 14.02.2014 г.- Приложение № 17, както следва:
По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“
Дейност 562 „Личен асистент“
Добавя се:
1. Милко Недев Дончев – соц.асистент ЗУДС – карта
2. Галина Петрова Йорданова – соц. асистент ЗУДС – карта
3. Татяна Великова Димитрова – дом. помощник ЗУДС– карта
4. Снежанка Петрова Калинова – дом. помощник ЗУДС- карта

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)