Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1055

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1055
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, Общинският съвет – гр. Русе реши:

Открива процедура за продажба на акциите, собственост на община Русе, в капитала на “Сплендид”- АД, гр. Русе.
2. Задължава представителя на община Русе в съвета на директорите на “Сплендид”- АД, гр. Русе да гласува за извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и приемането на менителни задължения, само след решение на Общински съвет Русе.
3. Упълномощава кмета на общината с правата и задълженията на “възложител”, съгласно Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/