Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1055

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 ал.5 от Закона за общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Предоставя за управление на кметството в с. Червена вода за срок от 10 /десет/ години, следните имоти – земеделска земя:
І. Нива от 19,777 дка в местността „Гераните” , имот № 000398 описан в АОС № 5728/12.03.2009 г.
ІІ. Нива от 11,117 дка в местността „Червен баир” , имот № 000402 описан в АОС № 5729/12.03.2009 г.
ІІІ. Нива от 35,968 дка в местността „Червен баир” , имот № 000492 описан в АОС № 5730/12.03.2009 г.
ІV. Нива от 23,934 дка в местността „Аблановско” , имот № 061012 описан в АОС № 5731/12.03.2009 г.
V. Нива от 8,496 дка в местността „Седлото” , имот № 063010 описан в АОС № 5732/12.03.2009 г.
VІ. Нива от 5,299 дка в местността „Панаира” , имот № 096007 описан в АОС № 5733/12.03.2009 г.
VІІ. Нива от 5,024 дка в местността „Панаира” , имот № 097006 описан в АОС № 5734/2009 г.
VІІІ. Нива от 32,678 дка в местността „Червен баир” , имот № 105012 описан в АОС № 5735/2009 г.
ІХ. Нива от 35,399 дка в местността „Разсадника” , имот № 132018 описан в АОС № 5736/2009 г.
Х. Нива от 21,693 дка в местността „Среден баир” , имот № 147014 описан в АОС № 5737/2009 г.
ХІ. Нива от 49,372 дка в местността „Орловица” , имот № 183021 описан в АОС № 5738/2009 г.
ХІІ. Нива от 67,310 дка в местността „Орловица” , имот № 184001 описан в АОС № 5739/2009 г.
ХІІІ. Нива от 71,727 дка в местността „Орловица” , имот № 184002 описан в АОС № 5740/2009 г.
ХІV. Нива от 120,735 дка в местността „Орловица” , имот № 185024 описан в АОС № 5741/2009 г.
ХV. Нива от 165,343 дка в местността „Орловица” , имот № 185025 описан в АОС № 5742/2009 г.
2. Деветдесет процента (90 %) от средствата, придобити от отдаването под наем на описаните земи в т.1 за календарната година, да се превеждат по сметка на Кметство с. Червена вода и да се изразходват, както следва:
– за финансово подпомагане на социално слаби ученици (І – ХІІ клас) – 40% (четиридесет процента) от сумата;
– за дейности и потребности на читалището – 30% (тридесет процента) от сумата;
– за подобряване на условията на пребиваване на децата в ЦДГ – 15% (петнадесет процента);
– за поддържане на училищната сграда – 15% (петнадесет процента).
3. Задължава кмета на село Червена вода ежегодно до 15 декември да предоставя финансов отчет за извършените разходи, включващ копия на заверените финансово-отчетни документи.
4. Задължава кмета на Община Русе да организира контролната дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)