Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1056 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 52, ал. 5, т. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка  с чл. 102, ал. 6, във връзка с ал. 4 на същия член от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 7, чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване,                                       за отдаване под наем за срок от пет години, като лекарски кабинет, на помещение,                 с площ 43,90 кв. м., разположено на първи етаж в западната част от масивна, двуетажна, административна, делова сграда със сутерен №501.1450.2, която западна част е със застроена площ от 166,25 кв. м., с предназначение – за Здравна служба,                      с обща застроена площ на цялата сграда 233,00 кв. м., отредена за Здравна служба и Кметство, ситуирана в поземлен имот №501.1450 по Кадастралния план на с. Бъзън, ЕКАТТЕ 07231, Община Русе, с адрес: с. Бъзън, Община Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №35, предмет на АПОС №6280/ 27.07.2010 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 11,00 лв. (Единадесет лева) без ДДС.

2. Тридесет на сто от постъпленията от получения наем на помещението – общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)