Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1056 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, и чл.12, ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 / 17.12.2003г., Общинският съвет реши:

Приема Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби за 2014г., съгласно Приложение.

Приложение №1 изтеглете от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)