Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1056

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1056
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 1 от Закона за общинската собственост, ОбС – Русе реши:

1. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, представляващ Детска занималня, намираща се в партера на ж.бл. “Средец” ул. “Плиска” 56, гр. Русе, с площ 96.00 кв.м., заедно с 1,20 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, предмет на АОС № 232/11.10.1995 г., на ЦДГ “Чучулига”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/