Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1056

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.1, т.1 и чл.10, ал.1, т.13 от Наредба № 9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД да сключи договор за кредит – тип овърдрафт в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева за обезпечаване финансовата дейност на дружеството.
2. Дава съгласие за обезпечаване на договора за кредит по т.1 със залог за бъдещи вземания на стойност 51 960. 28 лв.
3. Упълномощава д-р Емил Панайотов – Управител на “ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД да подпише всички документи, изискуеми при сключване на договора за кредит и свързаните с него анекси, относно ползването му, както и вписване в Централния регистър на особените залози за бъдещите вземания от дейността на дружеството, като обезпечение на този кредит.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)