Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1057 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ и при условията на чл.59, ал.1 и чл.60, във връзка с чл.109, ал.3, т.5 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и чл.18 и 19 от ЗОЗЗ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране – План за застрояване на поземлен имот 000203 в местност „Батмиш“ по КВС на с. Червена вода;
2. Разрешава изработване на План за застрояване на поземлен имот 000203 в местност „Батмиш“ по КВС на с. Червена вода;
3. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за обществени нужди и изграждане на нов гробищен парк върху част от територията имот 000203 в местност „Батмиш“ по КВС на с. Червена вода;
4. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.
5. Възлага на Кмета на Община Русе да подаде искане до Министерство на земеделието и храните за промяна предназначението на поземлен имот 000203 в местност „Батмиш“ по КВС на с. Червена вода, както и да инициира всички необходими процедури по чл.18 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и ЗСПЗЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)