Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1057 Прието с Протокол № 42/05.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 66а от ЗОС и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
            1.Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
            Приложение № 1 – Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
            Приложение № 2 – Сравнителна таблица за дейностите по управление на общинската собственост за 2014 г., 2015 г., 2016, 2017 г. и 2018 г.
            2.Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 година.
            Приложение № 3 – Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 година.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
 
 
Приложение №1
ОТЧЕТ
            ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
 
Предмет на настоящият отчет е придобиването от Община Русе на имоти и вещи през 2018 г., резултатите от управлението на общинската собственост през 2018 г. и извършените разпоредителни действия през същия период.
С решение № 888 от 06.12.2018 г. на Министерски съвет – Община Русе безвъзмездно придоби в собственост държавен имот по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост – имот на ул. „Александровска“ №29 (Дом на учителя) в гр. Русе. След прехвърлянето на имота ще бъде създадена единна инфраструктура, с цел обособяване на места за провеждане на образователни и младежки дейности в изпълнение на Общинския годишен план за младежта на Община Русе, комплекс от европейски, национални и местни политики за младите хора, систематизирани в програма с приоритети за всяка конкретна година и специфични акценти, които да отразят динамиката в очакванията, потребностите и възможностите на младежката общност в гр. Русе.
През периода 31.12.2017 г. до 30.06.2018 г. Община Русе е придобила 51 имота /частна и публична общинска собственост/, по реда на §42 от ПРЗ към ЗИД на ЗОС, чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Решение по чл. 27 от ППЗСПЗЗ.
През 2018 г. е стартирана е процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на строеж на нова жилищна сграда върху общински имот срещу придобиване от Община Русе в собственост на обособени обекти /жилища и един търговски обект/, с адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Бозвели“ № 29, предмет на АЧОС № 8163/14.03.2017 г. През 2017 г. има сключен договор за учредяване на право на строеж за изграждане на седеметажна жилищна сграда с партерен обществено обслужващ етаж в същия район, като заплащането на цената на правото на строеж ще се извърши, чрез придобиване в собственост на Община Русе на 8 броя апартаменти в напълно завършен вид.
Община Русе притежава земеделски земи с обща площ – 35 184,143 дка, от които: 25 118,037 – пасища и 10 066,583 – обработваема земя. Общата площ на отдадените за ползване имоти през периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., в т.ч. по действащи договори за наем, споразумения за ползване и пасища за общо ползване е в размер на 1 484,146 дка. Включва обработваема земя с обща площ 449,624 дка и пасища с обща площ 1 034,522 дка.
Ежедневно се извършват действия по поддържане актуалността на публичния регистър по общинската собственост и електронния регистър на разпоредителните сделки.
І. ДЕЙНОСТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА
Дейността по идентификацията на собствеността е свързана с издирване и проучване на имоти и предприемане на действия по актуване на общинската собственост.
Към 31.12.2018 г. в архива на отдел „Общинска собственост“ към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ се съхраняват общо 8 771 броя актове за общинска собственост, от които през 2018 г. са съставени 241, 2017 г. – 364, 2016 г. – 458 броя актове за застроени и незастроени недвижими имоти, земеделски земи и гори, 2015 г. – 1 081 броя, 2014 г. -252 броя. Актуализирани актове за общинска собственост през 2018 г. – 180 броя.
Броят на новосъставените актове не може да бъде показател за новопридобити имоти, тъй като, след влизане в сила на кадастралната карта за град Русе, за всички имоти, включени в годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост, както и за имоти, върху които се учредяват вещни права се съставят нови актове, съответстващи на кадастралната карта.
ІІ. ДЕЙНОСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез предоставяне права на управление и ползване, и отдаване под наем.
Процедурите по учредяване на права и отдаване под наем включват изготвяне на предложение до Общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и провеждане на търг или конкурс.
В Общински съвет – Русе са внесени 31 броя предложения за управление на общинската собственост, при 45 броя предложения през 2017 г. и 33 броя предложения през 2016 г.
Организирани са 55 броя тръжни процедури (включващи повторни търгове) и конкурси за отдаване под наем на общински имоти (сгради и терени – общинска собственост по чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията), при 46 броя процедури през 2017 г. и 37 броя за 2016 г. 
Изготвени са 55 броя Заповеди на Кмета на Общината за обявяване на процедури за отдаване под наем на имоти и части от имоти – общинска собственост, 178 броя за определяне спечелилите кандидати, участвали в процедури за отдаване под наем на имоти и части от имоти – общинска собственост и 128 броя за осъществяване на контрол по изготвени и сключени договори за наем.
Контрол по изпълнение клаузите на сключените договори за наем и по редовността на плащанията се осъществява чрез посещения на място, изготвяне на констативни протоколи, писмени предписания към наемателите, становища и доклади.
Подготвени са 78 броя писма, съгласно чл. 236 от Закона за задълженията и договорите за заплащане на обезщетение, същите през 2017 г. са били 96 броя, а през 2016 г. – 109 броя.
От гореизложената справка става ясно, че са изготвени, подписани и връчени общо 439 броя заповеди, споразумения и писма по Закона за задълженията и договорите, при 482 броя през 2017 г. и 400 бр. през 2016 г. Общо действащите договори за наем са 612 броя.
Извършени са 337 броя приемо-предавания на имоти – общинска собственост.
От проведените през 2018 г. търгове с явно наддаване за отдаване под наем на павилиони – общинска собственост за Мартенски и Коледен базари в общинския бюджет са постъпили 21 683,40 лева, за сравнение – постъпилата сума през 2017 г. е в размер на 20 995,20 лева, а през 2016 г. е в размер на 17 592,00 лева.
От 34 броя преместваеми обекти – павилиони частна общинска собственост, които Общината отдава под наем през 2018 г. по утвърдена от Гл. архитект на Община Русе и одобрена от Общинския съвет схема и Разрешение за поставяне, за Мартенския базар са заети 34 броя, а за Коледния базар за заети 23 броя и предоставени под наем части от терени – публична общинска собственост за разполагане на 3 броя преместваеми обекти – скари на открито, за които са изготвени 60 броя заповеди и 60 броя договори за наем.
След постъпило в Община Русе запитване от юридическо лице с нестопанска цел, извършващо обществено полезна дейност – Сдружение „Дете и пространство” за Мартенския и Коледния базари, с Решения на Общинския съвет на сдружението е предоставено безвъзмездно право на ползване на една къщичка от базарите, с оглед набиране на средства за предоставяните от сдружението социални услуги.
По счетоводна справка към 31.12.2018 г. приходите, реализирани от отдаване под наем на сгради и терени, върху които са разположени обекти по чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията, от лихви и внесени суми, съгласно сключени договори, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на Община Русе, са общо в размер 1 616 722,97 лева, при планирани 1 701 000,00 лв. За сравнение към 30.11.2017 г. постъпленията са в размер на 1 432 818,58 лева при планирани 1 660 000,00 лева, а към 31.12.2016 г. – 1 574 600,72 лева, при планирани 1 681 106,00 лева.
Въпреки прекратяването на част от сключените договори от страна на наемателите на обектите, вследствие на ефективната дейност, осъществявана в отдел „Търговия и наемни отношения” при дирекция „Икономика и управление на собствеността” в организирането на следващи процедури за отдаване под наем, приходите от наеми запазват своя порядък.
През 2018 г. са постъпили 642 броя искания с приложени документи за търговска дейност на открито и са издадени съответните разрешения. Отразени са 3 067 броя плащания на дължимата по Наредба №16 на Общински съвет – Русе такса, в издадените разрешителни и в електронния масив. За сравнение през 2017 г. постъпилите искания и издадените разрешителни за търговска дейност на открито са 405 броя. Отразените плащания на дължимата по Наредба №16 на Общинския съвет такса, в издадените разрешителни и в електронния масив са 2 758 броя. За отчетния период по счетоводна справка приходите от такси по Наредба №16 на Общинския съвет за търговия на открито, включително такси за реклама, промоция и презентация към 31.12.2018 г. възлизат на 597 542,88 лева. За сравнение през 2017 г. постъпилата сума от такси е в размер на 562 150,23 лева.
Общият размер на приходите от наеми и такси отчита увеличение. Към 31.12.2018 г. постъпилите приходи от наеми и такси са в общ размер на размер на 2 193 265,85 лева, при приходи към 30.11.2017 г. в размер на 2 056 792,38 лв.
Вписани са 662 броя уведомления в дневника на хартиен носител и са отразени в електронния Общински информационен масив за дейности в стационарни и преместваеми обекти. През 2017 г. са вписани 765 броя уведомления в дневника на хартиен носител и са отразени в електронния информационен масив.
Съгласувани са над 52 броя преписки и проекти, постъпили от отдел „Устройствени планове и кадастър” в отдел „Търговия и наемни отношения” за извършване на търговия на открито и са изпратени над 62 броя писма до дирекция „Финансово стопански дейности” и дирекция „Правни дейности”.
Обработени са над 329 броя искания, заявления, писма и др.
Изготвени са над 100 броя доклади, справки, становища и др.
 
ІІІ. ДЕЙНОСТ ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез продажба, замяна, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества.
Процедурите по учредяване на ограничени вещни права и разпореждане са предхождани от разглеждане в комисията по общинска собственост, изготвяне на предложение до общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и провеждане на търг или конкурс.
През 2018 г. са проведени 12 заседания на комисията по общинска собственост, 11 заседания през 2017 г., 10 заседания през 2016 г., 8 заседания за 2015 г., 11 заседания за 2014 г. От комисията са разгледани 107 броя преписки на граждани и организации, касаещи действия с общинска собственост за 2018 г., 110 броя преписки за 2017 г. 108 броя преписки за 2016 г., 161 броя преписки за 2015 г. и 162 броя преписки за 2014 г.
В Общински съвет – Русе са внесени 92 предложения, свързани с учредяване на ограничени вещни права и разпореждане с общинска собственост, като през 2016 г. са били 89, 2015 г. – 77 броя и през 2014 г. – 97 броя.
Проведени са 32 броя публични търгове /включващи повторни търгове/ за извършване на разпоредителни сделки, като през 2017 г. – 19 броя, 2016 г. – 48 броя търгове, 2015 г. – 81 броя търгове и 1 брой конкурс. През отчетения период са сключени са 22 за продажба на обекти и земя, при 13 договора за 2017 г., при 22 договора за 2016 г., при 48 договора за 2015 г. и 88 договора за 2014 г.
Сключени са 11 договора за учредено право на строеж за изграждане на обществено-обслужващи сгради, пристрояване, надстрояване и гаражи, при 12 договора през 2016 г., 13 договора през 2015 г. и 12 договора през 2014 г.
Сключени са 14 договора за учредяване право на управление и 7 договор за учредяване право на ползване, 7 броя договори за 2017 г., 16 броя договори за 2016 г., 10 броя договори за 2015 г. и 14 броя за 2014 г.
Изготвени са 10 броя Заповеди на Кмета на Общината за прокарване и преминаване през общински поземлени имоти съгласно чл. 192 и чл. 193 от Закона за устройство на територията.
Издадени са 31 броя удостоверение за собственост и реституционни претенции.
            В резултат от управлението и разпореждането с общинска собственост са постъпилите приходи в общинския бюджет.По счетоводни данни приходите от продажба на общинска собственост към 31.12.2018 г. са:
– от земя – 590 147, 00 лева за 2018 г., при 523 311,90 лева за 2017 г., при 241,349,04 лева за 2016 г., при 1 173 121,46 лева за 2015 г. и 460 630,65 лв. за 2014 г.
– от учредени вещни права (отстъпено право на строеж, право на прокарване и право на пристрояване и надстрояване) – при 2018 г. са 200 869,10 лева при 64 463,42 лева за 2017 г., при 153 431,50 лева за 2016 г., при 101 867,70 лева за 2015 г. и 103 967,00 лева за 2014 г.
Общо приходите от разпореждане с общинска собственост през 2018 г. са 791 016 лева, при 587 775,32 лева за 2017 г., при 418 386,54 лева за 2016 г., при 1 285 289,16 лева за 2015 г. и 564 597,65 лева за 2014 г.
Планираните приходи от разпореждане с общинска собственост за 2018 г. са в размер на 1 153 000 лева.
Приходи от ползване на земеделски земи от общински поземлен фонд, постъпили през 2018 година – 516 486,56 лева, от които за наем на обработваема земя – 439 298,79 лева и 77 187,77 лева за мери и пасища.
Приходи от ползване на полски пътища, постъпили през 2018 г. – 66 320,65 лева за 2 562, 548 дка.
Приходи от добив на дървесина в гори от общински горски фонд – 245 921,10 лева.
Приходи от договори за наем на имоти в общински горски фонд –- на дивечови ниви е в размер на 7 989,90 лева и лескови насаждения включително и приходи от ползване на недървесни горски продукти през 2018 г. е в размер на 648,00 лева.
 
ІV. ДЕЙНОСТ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ И ДРУЖЕСТВА
В архива на отдел „Общинска собственост” се съхраняват всички отчуждителни и реституционни преписки и извършени продажби от 1964 г. до настоящия момент. Това обуславя извършването на множество справки, издаването на удостоверения и копия от документи на граждани и юридически лица. Все повече граждани привеждат действителното фактическо и правно положение с титулите си на собственост, което е свързано със справки и изготвяне на различни по съдържание удостоверения.
През 2018 г. в отдел „Общинска собственост” към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ са постъпили и са обработени 1 793 броя молби, заявления и искания на граждани и организации, проучвания на имоти, издаване на удостоверения. Обработката на преписките е свързана с издирване, проучване на документи, фотокопия и подготовка на отговор. През 2018 г. в отдел „Търговия и наемни отношения” към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ са постъпили и са обработени 2 328 броя молби, заявления и искания на граждани и организации.
През отчетният период няма постъпили жалби от граждани срещу действия или бездействия на служители от отдел „Общинска собственост” и отдел „Търговия и наемни отношения”.   
            Сравнителните данни за дейностите по разпореждане и управление на общинската собственост за 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 и 2018 г. са представени в Приложение № 2 към настоящия отчет.
 
V. ИЗВОДИ
Анализът на дейностите по управление и разпореждане на общинската собственост води до следните констатации и изводи:
1. През 2018 г. акцент в работата е увеличаване собствеността на Община Русе чрез безвъзмездно придобиване на имоти – държавна собственост, които са свързани с инвестиционни технически проекти и са от съществено значение за развитието на общината.
2. Продължава процесът по актуване на имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
3. Продължава процесът по проучване на имоти на територията на общината и актуването им.
4. Наложена е практиката за контрол на договорите за предоставяне на право на ползване и на управление, периодични огледи и изготвяне на констативни протоколи и доклади.
5. Наложена е практиката за извършване на огледи на имотите преди предприемане на действия по разпореждане и изготвяне на констативни протоколи.
6. Независимо от броя прекратени договори за наем, вследствие на по-добра събираемост и контрол, приходите от наеми и такси отчитат увеличение.
7. В прогнозния списък за продажба на общински имоти се включва неефективната и ненужна общинска собственост, към която няма проявен интерес за отдаване под наем и същата не носи приходи на общината.
 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
  
Приложение №2
 
№ по ред
Дейност
2014 г.
2015 г.
 
2016 г.
 
2017 г.
 
2018 г.
1.
Съставени актове за общинска собственост, брой
252
1 081
458
364
241
2.
Проведени търгове, в т.ч.:
103
110
83
62
87
2.1.
За отдаване под наем, брой
21
28
35
43
54
2.2.
За продажба и УП, брой
82
84
48
19
33
3.
Проведени конкурси, в т.ч.:
4
2
3
1
3.1.
За отдаване под наем, брой
3
2
3
1
3.2.
За продажба, брой
1
4.
Сключени договори, в т.ч.:
365
414
434
227
245
4.1.
За отдаване под наем на
сгради (нови и анексирани), брой
265
353
400
198
212
4.2.
За продажба, делби и продажби по ЗУТ, брой
88
48
22
22
22
4.3.
За учредено право на строеж, брой
12
13
12
7
11
5.
Такси, в т.ч.:
548 881,59
589 435,37
612 938,78
624 518,23
661 162,88
5.1.
За търговия на открито, реклама и промоция, лева
494 161,59
535 890,37
558 223,78
 562 150,23
 597 542,88
5.2.
За категоризиране на туристически обекти, лева
54 720,00
53 545,00
54 715,00
62 368,00
 63 620,00
6.
Предложения до Общинския съвет
97
124
122
133
109
6.1.
За управление, брой
37
47
33
52
31
6.2.
За разпореждане, брой
60
77
89
81
78
7.
Обработени преписки и писма на граждани, брой
3 075
5 166
4 930
5925
4121
8.
Приходи от наеми в лева, в т.ч.:
1 465 212,41
1 534 090,74
1 595 600,72
1 432 818,58
1 616 722,97
8.1.
От сгради
1 103 614,19
1 165 538,19
1 255 855,62
 
1 184 719,82
 
1 339 123,02
8.2.
РИЕ
8.3.
От терени – чл.56 от ЗУТ
334 432,22
347 552,55
318 745,10
227 098,76
 242 339,48
8.4.
Неустойки, глоби, санкции
27 166,00
 
8.9.
Внесени суми, съгласно сключени договори за подпомагане
на културните и спортни мероприятия на Община Русе
21 000,00
21 000,00
 
 
21 000,00
 
 
21 000,00
9.
Приходи от продажби в лева,
в т.ч.
460 630,65
1 183 421,46
264 955,04
523 311,90
590 147.00
9.1.
Земя
460 630,65
1 173 121,46
241 349,04
523 311,90
590 147.00
10.
Приходи от учредено право на строеж, лева
103 967,00
101 867,70
153 431,50
64 463,42
200 869.10
 
 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
 
 
Приложение №3
 
 
Годишна програма
за управление и разпореждане
с имотите, общинска собственост
в Община Русе
през 2019 г.
 
 
Приета с Решение № 1057 по Протокол № 42/05.02.2019 г.
на Общински съвет – Русе
І. Общи положения.
            Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, и в изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015 – 2019 година.
            Програмата обхваща прогнозните приходи и разходи от управление и разпореждане с общинска собственост.
           От обхвата са изключени приходите и разходите от управление на имоти – общинска собственост, които са предоставени на общински предприятия.          
           Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година е отворена и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на годишния бюджет.
ІІ. Прогнозни приходи за 2019 г.
–    от управление;
–    от разпореждане.
ІІІ. Прогнозни разходи за 2019 г.
–    за организация на дейностите по управление и разпореждане;
–     оценки, скици, вписвания, обяви, канцеларски материали и оборудване.
ІV. Описание на имотите за управление и разпореждане:
–    за отдаване под наем;
–    за прекратяване на съсобственост;
–    за концесия;
–    за продажба;
–    за предоставяне на вещни права – отстъпено право на строеж, ползване, пристрояване и надстрояване;
–    за апортиране (непарична вноска).
 
VІ. ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ЗА 2019 г.
Приходите са от управление на общинската собственост и разпореждане с нея.
            1. Прогнозни приходи от отдел „Търговия и наемни отношения”
Прогнозата е изготвена на база отдадени под наем нежилищни имоти общинска собственост – сгради и терени за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, дворни места, заплатени такси за търговия на открито, за категоризиране на туристически обекти:
 
Наименование
Прогноза за общ годишен приход, лева
1.       Наеми
1.1.Сгради, в т.ч.:
1 210 000,00
– обекти за търговия, производство, услуги, офиси и др.;
– клубни помещения на политически партии и неправителствени организации;
– лекарски кабинети;
– гаражи;
– спортни игрища
1.2.Рекламно-информационни елементи (РИЕ)
270 000,00
1.3.Терени, в т.ч. обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията
320 000,00
Общо:
1 800 000,00
2.       Такси, в т.ч.:
– за извършване на дейност на открито, върху терен общинска собственост
(преместваеми съоръжения, по чл. 56 от Закона за устройство на територията),съгласно ЗМДТ
600 000,00
– за места за настаняване клас А и клас Б, съгласно Закона за туризма
(ЗТ), за категоризиране на туристически обекти
60 000,00
– за заведения за хранене и развлечения, съгласно Закона за туризма
(ЗТ), за категоризиране на туристически обекти
Общо:
660 000,00
3.       Внесени суми, съгласно сключени договори за подпомагане
на културните и спортни мероприятия на Община Русе
„Ве Енд Ве Инвест“ ООД
12 000,00
„Елеганс 66“ ЕООД
 4 000,00
„Ц Б А“ ООД
 5 000,00
Общо:
21 000,00
Всичко прогнозни приходи:
2 481 000,00
 
2. Прогнозни приходи от отдел „Общински собственост”
Наименование
Прогноза за общ годишен приход, лева
Разпореждане, в т.ч.:
1.Продажба на земеделски земи
        8 000,00
2.Прекратяване на съсобственост
       90 000,00
3.Продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
       25 000,00
4.Продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС
     900 000,00
5.Продажба по ЗУТ
     100 000,00
6.Учредяване на вещни права
       70 000,00
                                          Всичко прогнозни приходи за 2018 г.
            1 153 000,00
 
Общата стойност на прогнозните приходи от всички източници за 2019 г. е в размер на 3 634 000,00 лева.
 
VІІ. ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 г.
1.       Прогнозни разходи за отдел „Търговия и наемни отношения”
 
Наименование
Прогноза за общ годишен разход, лева
Оценки
1 000,00
Обяви
              10 000,00
Изработване на категорийна символика
3 000,00
Материали – канцеларски консумативи
7 000,00
Оборудване и обзавеждане на работните места
3 000,00
Ремонт на работните помещения
3 000,00
Всичко прогнозни разходи за 2018 г.
27 000,00
           
2. Прогнозни разходи за отдел „Общинска собственост”
Наименование
Прогноза за общ годишен разход, лева
1.Оценки
20 000,00
2.Скици
 5 000,00
3.Вписвания
10 000,00
4.Обяви
10 000,00
5.Канцеларски материали
5 000,00
6.Оборудване и обзавеждане на работните помещения
10 000,00
7.Обезщетения при отчуждаване
     50 000,00
8.Заснемане на имоти, общинска собственост
50 000,00
Всичко прогнозни разходи за 2019 г.
        160 000,00
 
Общата стойност на прогнозните разходи за 2019 г. е в размер на 187 000,00 лева.
 
VIII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
1. Прогнозен списък за отдаване под наем на имоти общинска собственост през 2019 г.
Предназначение
Адрес на имота
Срок на договора
 
І. СГРАДИ
 
1
поставяне на автомат за топли напитки
ул.“Княжеска“№8-10
30.12.2019 г.
 
2
автоспирка-център
с. Тетово“
15.12.2019 г.
 
3
поставяне на автомат за топли напитки
пл.“Свобода“ 6, ет.1, фоайе пред Пленарна зала
30.12.2019 г.
 
4
ул.“Алеи Възраждане“ № 86, сутерен
свободен
 
5
ул.“Боримечка“№ 43, високо тяло, етаж 2, помещение 7
свободен
 
6
ул.“Боримечка“№ 43, високо тяло, етаж 2, помещение10
свободен
 
7
производство на закуски
ул.“Боримечка“№ 43, високо тяло, етаж 3, помещение 12,13,14
свободен
 
8
ул.“Боримечка“№ 43, високо тяло, полуетаж, между етаж 3 и етаж 4
свободен
 
9
ул. „Боримечка“ №43, етаж 4, помещение 1
свободен
 
10
ул. „Боримечка“ №43, етаж 4, помещение 2
свободен
 
11
ул. „Боримечка“ №43, етаж 4, помещение 4
свободен
 
12
ул. „Боримечка“ №43, тавански етаж
свободен
 
13
ул. „Боримечка“ №43, самостоятелна едноетажна сграда в двора
свободен
 
14
офиси
ул. „Борисова“№ 47
 
свободен
 
15
за търговска дейност (бивш тото-пункт)
ж.к. „Възраждане“, ул. „Плиска“ №91, вх. 8, партер
свободен
 
16
търговски център
бул. „Ген. Скобелев“, подлеза – т.406
свободен
 
17
кафе-бар
бул. „Ген. Скобелев“, подлеза
свободен
 
18
самостоятелен склад
ул. „Гурко“ №16
свободен
 
19
магазин за промишлени стоки
ул.“Доростол“№ 53, пред църквата – т. 39 от Общата схема
свободен
 
20
заведение за хранене и развлечение
ул. „Доростол“ №106
свободен
 
21
офис
ул. „Доростол“ №123
свободен
 
22
бивша сладкарница
ж.к.“Дружба-ІІ“, ул. „Кръстец“№81
свободен
 
23
открит склад
ж.к.“Дружба -ІІІ“, до бл.52
свободен
 
24
ателие за художествени дейности
 
ж.к.“Дружба -ІІІ“, бл.50, вх. А, помещение 3, вляво
свободен
 
25
ателие за художествени дейности
 
ж.к.“Дружба -ІІІ“, бл.50, вх. А, помещение 2, вдясно
свободен
 
26
ателие за художествени дейности
 
ж.к.“Дружба 3″, ул. „Александър Хаджирусет“
№9, бл. 50, вх. Б, помещение 2, вляво, помещение №2
свободен
 
27
ателие за художествени дейности
ж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“
№9, бл. 50А, вх. Б, ет. 7, помещение №4, вдясно
свободен
 
28
ателие за художествени дейности
ж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“
№9, бл. 50А, вх. Б, ет. 7, помещение №5, вдясно
свободен
 
29
производствени помещения
кв. „Дружба-3“, ул. „Никола Вапцаров“ №20
свободно
 
30
офис
ул. “Княжеска” №1-А
свободен
 
31
ателие за ремонт на обувки
ж.к. „Здравец-изток“, ул. „Будапеща“, до бл. „Прага“, (бивш павилион „Кремиковци“)
свободен
 
33
заведение за обществено хранене
ул. „Константин Иречек“№16
свободен
 
34
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ,                                   стая №601
свободен
 
35
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №603
свободен
 
36
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №604
свободен
 
37
офис
ул.“Котовск“№ 2 етаж VІ, стая №605
свободен
 
38
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №606
свободен
 
39
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №607
свободен
 
40
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №608
свободен
 
41
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №609
свободен
 
42
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №610
свободен
 
43
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ                         стая № 611
свободен
 
44
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №613
свободен
 
45
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №612
 
 
46
ателие
бул.“Липник“№ 52 /проход/
свободен
 
47
склад
местност“Левента“, до Телевизионната кула
свободен
 
48
административна сграда
ул. „Потсдам“ №1
свободен
 
49
производствени помещения
 
ул. „Тракия“ №25
свободен
 
50
офиси
ул. „Райко Даскалов“, №2, стая №301, 302, 303 и 304, 305, 306, 307
свободен
 
51
 
ж.к.“Родина-3″, ул. „Мала планина“№14, бл. „Елба“, вх.1, ет. 1
свободен
 
52
 
ж.к. „Родина-3“, ул. „Чипровци“ №10, бл.“Брацигово“, вх. А, ет.1
свободен
 
53
ателие за художествени дейности
ул. „Славянска“ №14
свободен
 
54
офис
ул.“Хр. Г. Данов“ №8 на ъгъла с ул. „Пирот“, Паметник на културата
свободен
 
55
продажба на закуски
ул. „Хр. Г. Данов“ №8
свободен
 
56
заведение за хранене и развлечение
с. Ново село, в сградата на Кметството
свободен
 
57
с. Ястребово, Автоспирка
свободен
 
58
с. Ястребово, бивш клуб
свободен
 
59
млекопункт
с. Ястребово (в края на селото)
свободен
 
ІІ. ТЕРЕНИ
 
1
спортно игрище за футбол
ж.к. „Здравец-изток“, ул.“Петрохан“и               ул.“Юндола“, до бл.“Титов“
13.01.2019 г.
 
2
павилион за търговска дейност
ж.к. „Дружба“ 3, ул. „Даме Груев“, пред блок №10, кв.593
09.05.2019 г.
 
3
павилион за фото-услуги
ж.к. „Здравец-изток“, източно от бл. „Мура“
29.12.2019 г.
 
4
павилион за пр-во и продажба на пици, кафе, безалкохолни напитки
ул. „Александровска“, ул. „Гургулят“, т. 251 от Общата схема
до утвърждаване       на схема за зона „В-3“
 
5
павилион за цветя №1
между сградата на Общината и ж.бл. „Ларго“
свободен
 
6
павилион за цветя №2
Между сградата на Общината и ж.бл. „Ларго“
свободен
 
7
павилион за цветя №8
между сградата на Общината и ж.бл. „Ларго“
свободен
 
8
павилион за вестници, цигари и пром. стоки
ул. „Бозвели“, до бл. „Пушкин“,               т. 2548 от Общата схема
свободен
 
9
павилион за вестници и списания
ул. „Борисова“ №16 кв. 97, т. 377 от Общата схема
свободен
 
10
павилион за вестници и списания
ул. „Борисова“, кв. 205, т. 605 от Общата схема
свободен
 
11
павилион за вестници и списания
ул.“Борисова“, кв. 109 (до „Напоителни системи“), т. 607 от Общата схема
свободен
 
12
павилион за продажба на пакетирани хранителни стоки и безалкохолни напитки
ул. „В.Търново“ – ул. „Княжеска“,         т. 506 от Общата схема
свободен
 
13
павилион за вестници и списания
ж.к. „Възраждане“, ул. „Доростол“, до училище „Братя Миладинови“,        т. 22 от Общата схема
свободен
 
14
павилион за вестници, списания и пакетирани стоки
ул. „Доростол“ и ул.“Янтра“, т. 1527 от Общата схема
свободен
 
15
павилион за продажба на вестници и списания
пл. „Дунав“, пред бл. „Калоян“, т. 19 от Общата схема
свободен
 
16
павилион за вестници и списания
ж.к. „Дружба“ 3, кв. 594, пред супермаркета, т. 509 от Общата схема
свободен
 
17
павилион за вестници и списания
ж.к. „Здравец“, ул. „Байкал“, ул.“З. Стоянов“, т. 534 от Общата схема
свободен
 
18
павилион тото-пункт
ж.к. „Здравец“ – изток, срещу бл. „Асен“, т. 190 от Общата схема
свободен
 
19
павилион за промишлени стоки
ж.к. „Здравец-изток“ до бл. Чинар, супермаркет №10, т. 589 от Общата схема
свободен
 
20
павилион за пакетирани хран. стоки, промишлени стоки, кафе
ж.к. Здравец-изток“ до супермаркет №10, т. 288 от Общата схема
свободен
 
21
павилион за хранителни стоки, алкохол и цигари
ж.к. „Здравец“- север, в чупката на бл. „Потсдам“, т. 237 от Общата схема
свободен
 
22
павилион за вестници и списания
ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Асен Златаров“, т. 638 от Общата схема
свободен
 
23
павилион за вестници и списания
ул. „П.Д. Петков“ – бул. „Цар Освободител“, кв.252, т. 542 от Общата схема
свободен
 
24
павилион за търговска дейност
бул. „Родина“, до Кооперативния пазар, т. 316 от Общата схема
свободен
 
25
павилион за вестници и списания
ж.к. „Родина“, ул. „Шипка“, преди ЖП прелеза, т. 387 от Общата схема
свободен
 
26
павилион за вестници и списания
ул. „Църковна независимост“, ул. „Любен Каравелов“, т. 51 от Общата схема
свободен
 
27
терен за поставяне на павилион за магазин за хранителни стоки
с. Тетово, ул. „Генерал Столетов“
свободен
 
ІІІ. РИЕ С ПЛОЩ НАД 3,00 КВ. М
 
1
рекламно-информационен елемент
ул. „Независимост“ №1а – калкан за рекламна дейност
свободен
 
2
рекламно-информационен елемент
бул. „Скобелев“ №43, рекламни пана на част от калкана на имот – общинска собственост
свободен
 
3
рекламно-информационен елемент
на входа от гр. София, вдясно (позиция №14)
свободен
 
4
рекламно-информационен елемент
бул. ”България”, вдясно, преди бул. „Гоце Делчев“ (позиция 35)
свободен
 
5
рекламно-информационен елемент
бул.”България”, вдясно, след ул. „Гоце Делчев“(позиция №36)
свободен
 
6
рекламно-информационен елемент
вляво по пътя за гр. Силистра, след Дунав мост (позиция №72)
свободен
 
7
рекламно-информационен елемент
бул.”България”, вдясно, след Дунав мост – посока гр. София                                             (позиция №77)
свободен
 
8
рекламно-информационен елемент
бул. „Трети март“ 74, в разделителната ивица, вляво по посока център(позиция №165)
свободен
 
9
рекламно-информационен елемент
бул. „Трети март“, в разделителната ивица, посока център(позиция №166)
свободен
 
10
рекламно-информационен елемент
бул. „Трети март“, вдясно, посока център(позиция №169)
свободен
 
11
рекламно-информационен елемент
бул. “Ген. Скобелев”, вдясно, посока център (позиция №181)
свободен
 
12
рекламно-информационен елемент
затревен остров между ул. ”Н.Петков” и ул.”Потсдам” (позиция №202)
 
свободен
 
13
рекламно-информационен елемент
бул. “Трети март“, затревен остров срещу „Млекозавод“ (позиция №216)
свободен
 
14
рекламно-информационен елемент
ул. „Александровска“, зона Б-2, срещу Халите (позиция №217)
свободен
 
15
рекламно-информационен елемент
бул. „България“, зона „З“, вдясно, след КАТ, по посока София (позиция № 218)
 
свободен
 
16
рекламно-информационен елемент
вход от гр. Варна, вдясно (позиция № 219)
свободен
 
17
рекламно-информационен елемент
вход от гр. София, в разделителната ивица                                                                  (позиция №24)
13.1.2019 г.
 
18
рекламно-информационен елемент
вход от гр.София в разделителната ивица                                                (позиция № 29)
14.1.2019 г.
 
19
рекламно-информационен елемент
в разделителната ивица на бул.“България“, под ж.к. „Дружба“2                        (позиция № 30-а)
14.1.2019 г.
 
20
рекламно-информационен елемент
бул. ”България”, в разделителната ивица, преди Дунав мост                                (позиция №48)  
14.1.2019 г.
 
21
рекламно-информационен елемент
вдясно от входа за ГКПП „Дунав мост“ (позиция №59) 
17.7.2019 г.
 
22
рекламно-информационен елемент
бул. ”България”, вдясно, посока гр.София                                                (позиция № 80)
17.7.2019 г.
 
23
рекламно-информационен елемент
Бул. “Христо Ботев”, вдясно, по посока център                                                     (позиция №114)
17.7.2019 г.
 
24
рекламно-информационен елемент
бул.“Христо Ботев“, пресечката след светофара посока „Печатни платки“                                   (позиция № 116-б)
13.1.2019 г.
 
25
рекламно-информационен елемент
бул. „Васил Левски“, преди                       бул. „Христо Ботев“                              (позиция № 116-в)
15.12.2019 г.
 
26
рекламно-информационен елемент
Бул. “Христо Ботев”, вляво, по посока център                                                     (позиция № 122)
17.7.2019 г.
 
27
рекламно-информационен елемент
Бул. “Христо Ботев”, вляво, посока център                                                     (позиция № 124-а)
17.7.2019 г.
 
28
рекламно-информационен елемент
бул. „Христо Ботев“, в тревната площ преди кръстовището с                        бул.“Цар Освободител“, вдясно посока Център                                      
 (позиция № 128 )
15.12.2019 г.
 
29
рекламно-информационен елемент
бул. “Мидия Енос”, вдясно, посока Централна ж.п. гара                                                     (позиция №131)
17.7.2019 г.
 
30
рекламно-информационен елемент
бул. „Мидия Енос“, в тревната площ, вдясно посока пътен възел „Охлюва“, Централна ж.п. гара                        (позиция №132)
15.12.2019 г.
 
31
рекламно-информационен елемент
бул. „Трети март“, в разделителната ивица, посока център                        (позиция № 171)
17.7.2019 г.
 
32
рекламно-информационен елемент
ул. “Николаевска”, ул. „Стефан Стамболов“, в затревения остров                                                          (позиция № 175)
17.7.2019 г.
 
33
рекламно-информационен елемент
бул. „Липник“, вдясно посока КАТ, преди комплекс „Империал“                                           (позиция №189 )
14.1.2019 г.
 
34
рекламно-информационен елемент
бул. „Липник”, в разделителната ивица срещу Мототехника
(позиция № 193)
17.7.2019 г.
 
35
рекламно-информационен елемент
Кръгово движение срещу „Мототехника“                                   (позиция № 195-а)
14.1.2019 г.
 
36
рекламно-информационен елемент
бул. „Липник“ до Мототехника, вдясно, преди Кръгово движение                         (позиция № 195-б)
14.1.2019 г.
 
ІV. ДВОРНИ МЕСТА
н елемент
1.
дворно място
гр. Русе, ул. “Св. Димитър Басарбовски” №47
свободен
 
2.
дворно място
с. Сандрово, УПИ -VІІІ-6, кв.60
свободен
 
3.
дворно място
с. Червена вода, ул. „Ангел Кънчев“№24
свободен
 
4.
дворно място
гр. Русе, ул. „Йосиф Дайнелов“ №51
свободен
 
5.
дворно място
кв. „Ср. кула“, ул. „Слав“ № 9
свободен
 
6.
дворно място
с. Сандрово, кв. 25
свободен
 
7.
дворно място
гр. Русе, ул. „Бояна“ №3 и №5
свободен
 
8.
дворно място
гр. Русе,
ул. „Канлъ дере“
свободен
 
V. СТОМАТОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ
 
1.
стоматологичен кабинет
гр. Русе, ул. „Александровска“ №93, етаж 2 (адм. част – Градски Хали)
свободен
 
2.
стоматологичен кабинет
с. Просена, Здравна служба
свободен
 
 
2.       Прогнозен списък за продажба на имоти, общинска собственост през 2019 г.
 

по
ред
АОС
Наименование
на общинския имот
Разпореждане
цена,
 в лева
по нормативен метод
1.
7339/2014 г.
ПИ 63427.5.581, с площ от 158 кв.м. в гр. Русе, ул. „Сърнена гора“ № 30.
 
Продажба
 
20 540 лв.
2.
8108/2016 г.
ПИ №63427.4.2124, с площ 250 кв.м., гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №51.
 
Продажба
 
12 800 лв.
3.
8770/2018 г.
ПИ 63427.5.1242, с площ от 428 кв.м. в гр. Русе, ул. „Стоян Заимов“ № 7.
Продажба
70 097 лв.
4.
8094/2016 г.
ПИ 63427.8.1337, с площ 8 114 кв.м., гр. Русе, ИПЗ
Продажба
308 000 лв.
5.
5542/2008 г.
ПИ 63427.333.122, с площ 21 646 кв.м., гр. Русе в Индустриален парк.
 
Продажба
 
846 718 лв.
6.
8723/2018 г.
ПИ 63427.11.227, с площ от 590 кв.м. в ДЗС.
 
Продажба
 
11 539 лв.
7.
7223/2014 г.
ПИ 63427.10.1756, с площ 607 кв.м.,
гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Тодор Страшимиров“
 
Продажба
 
7 120 лв.
8.
8541/2018 г.
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ 339,68/490 кв.м. ид.ч. в поземлен имот с идентификатор 63427.2.773 по КККР на град Русе по ул. „Батак“ №4 в град Русе.
 
Продажба
 
146 592 лв.
9.
8544/2018 г.
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ 80,18/384 кв.м. ид.ч. в поземлен имот с идентификатор 63427.2.774 в град Русе по ул. „Никола Палаузов“ №9 в град Русе.
 
Продажба
 
30 109 лв.
10.
7633/2015 г.
ПИ 63427.10.1799, с площ 388 кв.м., гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Дъбрава“ №2.
 
Продажба
 
14 375 лв.
11.
7662/2015 г.
 
ПИ 63427.258.83 с площ 6 461 кв. м., гр. Русе, кв. „Средна кула“.
Продажба
189 549 лв.
12.
4429/2005 г.
УПИ XXI-1049 в кв. 3 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе,  с площ от 1012 кв.м., отреден за жилищно застрояване.
 
Продажба
 
16 840 лв.
13.
4430/2005 г.
УПИ XXII-1050 в кв. 3 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе,  с площ от 1219 кв.м., отреден за жилищно застрояване.
 
Продажба
 
20 285 лв.
14.
4196/2004 г.
УПИ IV-2 в кв. 1 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе,  с площ от 822 кв.м., отреден за жилищно застрояване.
 
Продажба
 
15 308 лв.
15
6355/2010 г.
УПИ VIII-103 в кв. 52 по регулационния план на село Бъзън, Община Русе,  с площ от 1 120 кв.м.
 
Продажба
 
3 339 лв.
16.
6441/2011 г.
УПИ XI-453 в кв. 10 по регулационния план на село Бъзън, Община Русе,  с площ от 1 951 кв.м.
 
Продажба
 
15 608 лв.
17.
8560/2018 г.
гр. Мартен, ул. „Славянска I“ №5, ПИ №0.1256 от 640 кв.м., кв. 102.
 
Продажба
 
7 680 лв.
18.
8697/2018 г.
УПИ V, в квартал 3, по регулационния и на с. Ново село, Община Русе, с площ 1 921 кв.м.
 
Продажба
 
11 271 лв.
19.
7314/2014 г.
ПИ 63427.156.463, с площ 714 кв.м., в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“.
 
Продажба
 
2 580 лв.
20.
7315/2014 г.
ПИ 63427.156.469, с площ 713 кв.м., в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“.
 
Продажба
 
2 574 лв.
21.
8689/2018 г.
ПИ 63427.156.2357, с площ 569 кв.м., в землището на гр. Русе, Община Русе, местност „Под Левента“.
 
Продажба
 
27 318 лв.
22.
8670/2018 г.
ПИ 63427.149.363, с площ 465 кв.м., в землището на гр. Русе, Община Русе, местност „Касева чешма“.
 
Продажба
 
13 764 лв.
23.
8186/2017 г.
Поземлен имот №503.706, местност „Дрибак 6“ с. Николово.
Продажба
2300 лв.
24.
8187/2017 г.
Поземлен имот №503.707, местност „Дрибак 6“, с. Николово.
Продажба
2200 лв.
25.
8188/2017 г.
Поземлен имот №503.710, местност „Дрибак 6“, с. Николово.
Продажба
2200 лв.
26.
8189/2017 г.
Поземлен имот №503.711, местност
„Дрибак 6“, с Николово.
Продажба
2300 лв.
 
27.
8546/2018 г.
Поземлен имот №503.1163, местност „Дрибак 4,5“, с Николово.
Продажба
2500 лв.
28.
7245/2014 г.
Поземлен имот № 503.41, местност „Дрибак 6”, с.Николово.
Продажба
2000 лв.
29.
7244/2014 г.
Поземлен имот № 503.36, местност „Дрибак 6”, с.Николово.
Продажба
2000 лв.
30.
8163/2017 г.
ПИ 63427.2.5763 в гр. Русе, ул.“Неофит Бозвели“ № 29 с РЗП 3 539 кв.м.
УПС за изграждане на
5 етажна жилищна сграда със сутерен и обществено обслужващ партерен етаж
 
 
664 482 лв.
31.
Терен комплексно застрояване
ПИ 63427.4.1204, гр. Русе, кв.“ Дружба 2“, до бл. „Хоризонт“.
УПС на 4 бр. гаражи
1824 лв.
32.
Терен комплексно застрояване
ПИ 63427.6.171 в гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг“.
УПС на 4 бр. гаражи
1824 лв.
33.
Терен комплексно застрояване
ПИ 63427.6.172 в гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг“.
УПС на 4 бр. гаражи
1824 лв.
34.
Терен комплексно застрояване
ПИ 63427.4.642 в гр. Русе, кв. „Дружба 3“.
УПС на 2 бр. гаражи
912 лв.
35.
Терен комплексно застрояване
ПИ 63427.7.699 в гр. Русе, северно от бл. „Шар планина“.
УПС на 1 бр. гараж
1 170 лв.
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Русе през 2019 г. може да бъде допълвана през текущата година.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)