Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1057

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1057
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС – Русе реши:

1. Задължава Кмета на Община Русе да разпореди проверка за целесъобразността и законосъобразността на строителните работи по зазиждане на покритите пасажи в ОЖК ДАВ-3. При наличие на нарушения незабавно да се предприемат предвидените от закона действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/