Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1057

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.4, чл. 39, чл.2, ал. 1 и ал.3, т.2, чл.13, ал.1, т.2 от Закона за концесиите и чл.18 и чл.19 от Правилника за прилагане на ЗК, Общинският съвет реши:
1. Открива процедура за предоставяне на концесия с предмет:
«Управление на спирките от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на град Русе, разположени върху части от имоти – публична общинска собственост на община Русе, обекти от обществен интерес по смисъла на Закона за концесиите, с предоставяне на право на експлоатация, чрез изграждане на спирките, като обекти – елементи от градското обзавеждане, по смисъла на чл. 56 ал.1 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за задоволяване на обществените потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт, със средства, осигурени от концесионера и на негов риск и с предоставяне на право на концесионера за извършване на рекламни услуги и търговски услуги по продажба на вестници, списания и пакетирани стоки в тези обекти».
2. Обект на концесията са части от имоти – публична общинска собственост, върху които са разположени спирките на масовия градски транспорт на територията на гр. Русе, разделени на два, относително равностойни пакета, като всеки един поотделно представлява обект на концесия, както следва:
ПАКЕТ №1 включващ 130 бр. спирки, разположени в Зона 1;
ПАКЕТ №2 включващ 130 бр. спирки, разположени в Зона 2,
съгласно Приложения 1, неразделна част от настоящото решение, въз основа на одобрена схема от Община Русе.
Всеки участник може да кандидатства поотделно за всеки от пакетите.
3. Концесията се предоставя за срок от 15 (петнадесет) години за всеки един от пакетите. Начална дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.
4. Срокът по т.3 може да бъде удължен до 20 години, при наличие едновременно на следните условия:
4.1. При изтичане на срока на концесията не е влязло в сила решение за предоставяне на нова концесия и определяне на концесионер;
4.2. На Концесионера не са налагани санкции и неустойки за нарушения в срока на действие на концесионния договор;
5. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
5.1. Концесията следва да се осъществява при условията на действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид дейност, действие и/или услуга;
5.2.При управление и експлоатация на обектите на концесия, Концесионерът е длъжен да спазва нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
5.3.Изграждането на спирки на градския транспорт в рамките на концесионния срок да се извършва въз основа на одобрени от Концедента проекти за дизайн и оборудване, съгласно предварително одобрената типология и пространствено разположение на съоръженията. Към спирките задължително да се предвиди място за поставяне на разписанията на градския транспорт. Изработването и поставянето на съответните указатели за разписанията на автобусите и тролейбусите е задължение на транспортния превозвач.;
5.4.Всички дейности по предоставената концесия да се извършват в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
5.5. При осъществяването на концесията Концесионерът е обвързан с направеното от него предложение в офертата, въз основа на която е определен за Концесионер.
6. Концесионерът да се определи чрез открита процедура по реда на чл. 24 и сл. от Закона за концесиите.
7. Вид и размер на гаранциите:
7.1.Гаранция, под формата на безусловен неотменим банков депозит, за всеки един от пакетите, в размер на 50 % от годишното концесионно плащане за предходната година за гарантиране изпълнението на задължението за концесионно плащане, която се предоставя от Концесионера при условия и по ред, определени в договора;
7.2.Безусловен и неотменим банков депозит в полза на Концедента, за всеки един от пакетите, за гарантиране инвестиционните намерения на Концесионера в размер на 10 % от бъдещата инвестиция за съответната година при условия определени в договора;
8. Стопанските дейности – рекламни и търговски услуги, които могат да се осъществяват чрез обектите на концесията, да бъдат в съответствие с тяхното функционално предназначение.
9. При осъществяването на концесията Концедентът не дължи компенсация на Концесионера за извършените от него разходи по смисъла на чл.6 от Закона за концесиите.
10. Основни права и задължения на Концесионера:
10.1. Основни права:
10.1.1. Правото на Концесионера, изключително той, да осъществява управление и експлоатация на концесионния обект по т.2;
10.1.2. Правото да извършва рекламна и търговска дейност в концесионните обекти, в срока на концесионния договор.
10.2. Основни задължения:
10.2.1. Да извършва концесионните плащания в сроковете по концесионния договор;
10.2.2. Да не прехвърля другиму права и/или задължения по концесионния договор, без писменото съгласие на Концедента;
10.2.3. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на община Русе, да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по концесионния договор и условията на концесията;
10.2.4. Ежегодно да представя на Концедента в срок до 31 март писмени отчети за реализираните приходи от експлоатация на концесионните обекти, за предходната година;
10.2.5. Да осъществи предложените с офертата си инвестиционни мероприятия за съответния обект на концесията по т.2, като размерът на направените инвестиции не може да бъде по-малък от 591 040 лв. за спирките от Зона 1 и не по- малко от 705 260 лв. за спирките от Зона 2.Срокът за тяхната реализация да не бъде по-дълъг от три години, като през първата година се изградят не по-малко от 30% от спирките за всяка от двете зони.
10.2.6. Да представя на Концедента в срок до 31 януари ежегоден писмен отчет за извършените инвестиционни мероприятия по предходната точка,;
10.2.7.Да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на концесионните обекти;
10.2.8. Ежегодно да застрахова за своя сметка, в полза на община Русе, концесионните обекти;
10.2.9. Да не променя и да не допуска промени във функционалното предназначение на концесионните обекти.
10.2.10. При експлоатацията на концесионните обекти да се спазват изискванията на община Русе за поддържане на обществения ред;
10.2.11.Да информира Концедента за евентуални вредни въздействия върху обектите на концесията.
11. Основни права и задължения на Концедента:
11.1. Основни права:
11.1.1. Да придобие правото на собственост върху изградените от Концесионера спирки на масовия градски транспорт и всички други подобрения и приращения, в това число и изградената инфраструктура.
11.1.2. Да получава дължимите от Концесионера концесионни плащания при условията на концесионния договор;
11.1.3.Да контролира изпълнението на поетите от Концесионера задължения и условията на концесията, включително чрез правото на достъп до обекта по всяко време, без да пречи на работата на Концесионера;
11.1.4.Да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение на основните задължения и условията за осъществяване на концесията;
11.1.5.Да получава редовно и при поискване всякаква информация и документи, свързани с реализирането на концесията. .
11.2. Основни задължения:
11.2.1. 1. Да осигури предаването на владението на обектите на концесия на концесионера, свободни от права и/или фактическо ползване от трети лица в двумесечен срок от влизане в сила на договора с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който се отразява фактическото състояние.
11.2.2. Да не пречи на Концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в случаите уредени в нормативен акт или в концесионния договор;
11.2.3.Да оказва съдействие на Концесионера при осъществяването на концесията, в рамките на компетентността на общинската администрация, като даване на разрешения, одобрения, съгласувания и други подобни действия ;
11.2.4.Да оказва съдействие пред органи на държавни институции и администрация при съгласуването с тях от страна на Концесионера на документи , действия и проекти.
12. Определя еднократно концесионно плащане за съответния обект на концесията по т.2, в размер на 15 000 лв, при сключване на договора.
13. Определя годишно концесионнно плащане за съответния обект на концесията по т.2, в размер на не по-малко от 8 % от обема на приходите от дейността, но не по-малко от минималния размер – 11000 лв. за Зона 1 и 13 000 лв. за Зона 2, независимо от обема на реализираните приходи. Минималния размер на годишното концесионно плащане се индексира за всяка година с инфлационния индекс.
13.1. Годишното концесионно плащане се извършва на две полугодишни вноски – авансово до края на м. юни на текущата година, и окончателно – до края на м. март за годината, следваща отчетната.Годишното концесионно плащане е дължимо, считано от датата на изтичане на 36 месеца от влизане в сила на концесионния договор.
14. Всички други условия за осъществяване на концесията и права, и задължения на Концесионера и Концедента да се определят в концесионния договор, включително правото на концесионера да възлага на подизпълнители да изпълняват дейности от негово име и за негова сметка.
15. Критериите за оценка на офертите и относителната им тежест за всеки обект на концесията по т.2, са:
15.1. Размер на инвестициите – 30 точки;
15.2. Размер на концесионното плащане – 40 точки;
15.3.Професионален опит по изграждане, експлоатация и поддръжка на поставяеми обекти и извършване на търговска и рекламна дейност – 20 точки;
15.4.Обем на приходите от дейности по изграждане, експлоатация и поддръжка на поставяеми обекти и извършване на търговска и рекламна дейност през последните три години – 10 точки;
16. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 2000 лв., под формата на внесен депозит или банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от кандидатите.
17. Възлага на Кмета на Община Русе да организира процедурата за предоставяне на концесия в съответствие с изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)