Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1058 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 1 и 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2, чл. 14 ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 12, ал. 2, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, съобразно предвижданията на план-схема по чл. 56, ал. 8 и чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, към ПУП-ПЗ на Парк на младежта, гр. Русе, одобрени с Решение № 279, прието от Общински съвет – Русе, по протокол № 17 / 11.09.2008 г., Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години, заедно, на следните части от имот – публична общинска собственост, и сграда – частна общинска собственост, за увеселителни (атракционни) дейности и игри, както следва:

1.1. Част от ПИ 63427.1.30 – публична общинска собственост, с размери 14 м / 9 м, с площ от 126 кв.м., за поставяне на преместваем увеселителен обект – атракционно съоръжение „лодки“, в гр. Русе, „Парк на младежта“, съобразно предвижданията на план-схема по чл. 56, ал. 8 и чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, към ПУП-ПЗ на Парк на младежта, гр. Русе, одобрени с Решение № 279, прието от Общински съвет – Русе, по протокол № 17 / 11.09.2008 г., заедно с

1.2. Част от ПИ 63427.1.30 – публична общинска собственост, с площ от 154 кв.м., за поставяне на преместваем увеселителен обект – атракционно съоръжение „самолети“, в гр. Русе, „Парк на младежта“, съобразно предвижданията на план-схема по чл. 56, ал. 8 и чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, към ПУП-ПЗ на Парк на младежта, гр. Русе, одобрени с Решение № 279, прието от Общински съвет – Русе, по протокол № 17 / 11.09.2008 г., заедно със

1.3. Сграда с идентификатор 63427.1.30.7 по КККР на гр. Русе, с административен адрес гр. Русе, Парк на младежта, представляваща Зала на смеха, със застроена площ 99,00 кв. м, масивна, едноетажна, с предназначение: Спортна сграда, база, обект на АЧОС № 7803 / 02.06.2016 г.,

при начална тръжна месечна наемна цена общо за всички описани по-горе обекти в размер на 1891,00 лв. (Хиляди осемстотин деветдесет и един лева) без включен ДДС.

2. Като тръжно условие по смисъла на чл. 50, ал. 2, т. 10 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, при провеждане на публичния търг с явно наддаване, да бъде установено, че спечелилият тръжната процедура участник-наемател се задължава за своя сметка, в полза на Община Русе, през време на действие на наемния договор, да извърши ремонт, възстановяване и обновяване на сграда 63427.1.30.7, съобразно количествена сметка, неразделна част от настоящото решение, до 6 (шест) месеца след сключване на договор за наем. За извършените дейности по ремонт, възстановяване и обновяване, Община Русе няма да дължи цена или друго обезщетение, като след прекратяване на договора за наем, ремонтираната и възстановена сграда 63427.1.30.7 следва да бъде върната в това състояние обратно на Община Русе. Същото да бъде записано, респ. уговорено, в проекта на договор за наем (неразделна част от утвърдената тръжна документация), респ. в сключения въз основа на проведената тръжна процедура договор за наем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)