Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1058

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.32, ал.4 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, скица-предложение ПУП-ИПР, Заповед №РД 01-3718/05.11.2010 г. за разрешаване изработване на ПУП-ИПР и писмо №800902/321/10 г. от Директор-дирекция „УТ” на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за одобряване на ПУП (подробен устройствен план) – ИПР (изменение план за регулация) за УПИ ІІІ в кв.45 на село Бъзън, Община Русе. Към УПИ ІІІ, собственост на „Трейдинг-Исев” ЕООД, чрез управител Илия Тодоров Николов да бъде приобщен терен, общинска собственост с площ 325 кв. метра за обособяване на новообразуван УПИ ІІІ, срещу заплащане на Община Русе цената на имота в размер на 1 215.80 лева (хиляда двеста и петнадесет лева и 80 ст.) и дължимите данъци и такси.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)