Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1059 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 8, (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 14, чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване,  за отдаване под наем за срок от пет години като офис, на помещение, с площ 39,70 кв. м., разположено на етаж минус едно, в масивна, двуетажна, сграда със сутерен цялата със застроена площ съобразно документ за собственост от 253,00 кв. м. (а съобразно скица №УТ-01-72/ 09.03.2022 г., издадена от Община Русе, със застроена площ от 238,00 кв. м.),  с предназначение – друг вид обществена сграда, разположена в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-530-за обществено обслужващи сгради от квартал 61, по плана на с. Тетово, ЕККАТЕ 72357, Община Русе (представляващ по документ за собственост УПИ III-530- за Кметство, от квартал 61 по застроителния и регулационен план на с. Тетово, ЕККАТЕ 72357, Община Русе предмет на АПОС №4252/ 09.09.2004 г. с начална тръжна месечна наемна цена – 119,00 лв. (сто и деветнадесет лева) без ДДС. Тридесет на сто от постъпленията от получения наем на помещението, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)