Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1059 Прието с Протокол № 42/05.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 2, т. 3; чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе реши:
Определя имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 29, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.718 по кадастралната карта на гр. Русе с площ 1031 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), заедно с изградените в него 5 броя сгради: 1. Сграда с идентификатор 63427.2.718.1 със застроена площ 336 кв.м, масивна триетажна сграда, с предназначение: сграда – паметник на културата; 2. Сграда с идентификатор 63427.2.718.2 със застроена площ 67 кв.м, масивна двуетажна сграда, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 3. Сграда с идентификатор 63427.2.718.3 със застроена площ 21 кв.м, масивна едноетажна сграда, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 4. Сграда с идентификатор 63427.2.718.4 със застроена площ 44 кв.м, масивна едноетажна сграда, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 5. Сграда с идентификатор 63427.2.718.5 със застроена площ 42 кв.м, масивна едноетажна сграда, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, за такива по чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение – за създаването на единна инфраструктура с цел обособяването на места за провеждане на образователни и младежки дейности от общината и като такива обявява описаните имот и сгради за публична общинска собственост.
За същите следва да се състави акт за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)