Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1059

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.205, ал.1, т.1 и чл.129, ал. 1 от ЗУТ, чл.21, ал.6 от ЗОС, Общинският съвет реши:
1. Приема ПУП – План за регулация за УПИ ХХ¬VІ- за инженерна техническа инфраструктура , ІІ А етап в Източна промишлена зона, гр. Русе.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от неговото обнародване в Държавен вестник”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)