Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 106 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 106
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства в партньорство с Община Иваново и Община Борово за финансиране на проект по схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“.
2. Дава съгласие Община Русе, като партньор в проект по схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“, да осигури съфинансиране от общинския бюджет в рамките на 2.5% от общия бюджет на проекта.

РЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)