Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 106 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,  Общински съвет – Русе реши:

Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Русе за 2023 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Русе за 2023 год.

І. Организационно състояние на местната комисия

1.  Законосъобразност на състава

 Съставът на МКБППМН-Община Русе, съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН се състои от 14 члена, съгласно Заповед № РД-01-2908/ 05.09.2023г.

Председател на комисията е заместник- кмет по хуманитарните дейности при Община Русе, зам. председател е Директор на Дирекция „ Хуманитарни дейности“ към Община Русе, секретар на МКБППМН, а членовете са: началник отдел „ Образованието, спорт и младежки дейности“; Началник отдел“ Обществено здраве“; началник отдел „ Закрила на детето“, дирекция „ Социално подпомагане“; началник на РС „ ИН-Русе“; представител на ОД МВР Русе; главен юристконсулт- отдел „Правно- нормативно обслужване“- Община Русе; Управител ЦНСТ- ОС БЧК; представител РКО „Каритас”; юрист; психолог и педагог от МКБППМН.

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН –Щатен общински служител по трудови правоотношения от 04.07.2023г.

 / Настъпила промяна на секретаря на местната комисия от месец май 2023г., временно функциите са изпълнявани от началник отдел„Образование, спорт и младежки дейности“/

ІІ.   Дейност на комисията.

1. Реализирани дейности от Вашата комисия:

1.1. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение на МС № 373 от 05.07.2017 г.

С писмо наш изх. №30-7800-28#1/05.07.2023 г. в изпълнение на чл. 3, ал. 13, т. 1 и чл. 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ПМС №100/08.06.2018 г., за създаване и функциониране на Механизма е изпратено предложение до Регионално управление на образованието – Русе за определяне на райони на обхват на територията на Община Русе и участници в екипите по райони. В издадената от началника на РУО – Русе заповед са определени 9 района, съгласно посоченото писмо и служебни лица от Община Русе, разпределени в екипите, както следва: 5 служители от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“, 1 здравен медиатор, Секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 2-ма кметски наместници и 6 кмета на населени места извън гр. Русе. Координацията между членовете на екипите е добра и се ръководи от експертите от РУО – Русе. Периодично се изпращат графици за обход на ангажираните лица, съгласно получено разпределение от РУО – Русе.

Община Русе активно участва в организираните срещи във връзка с Механизма. В изпълнение на чл. 5, ал. 4, т. 6 от ПМС №100/08.06.2018 г., периодично и в срок е изпращана необходимата информация за съставяни актове за установяване на административни нарушения и  издавани наказателни постановления за налагане на наказание за осъществен състав на административно нарушение по чл. 347, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО). До настоящия момент са изпратени 23 периодични отчета до Координационното звено по чл. 2 от ПМС 100/08.06.2018 г., последният от които с изх. №09-01-33#1/01.11.2023 г.

До 07.11.2023 г. са осъществени 989 посещения на адреси на деца и ученици, които са със статус „Незаписан“, „Отпаднал“, „Не е зададен“, „Няма информация“ и „В чужбина“ с цел установяване на актуалния статус на лицата и актуализиране на въведената информация в информационната система. В тази връзка учебните заведения регулярно информират Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за системно отсъстващите ученици за осъществяване на индивидуална работа с децата, натрупали голям брой отсъствиях и в риск от опадане от образователната система.

За настоящата учебна година са подадени 7 докладни от 4 училища за месеците септември и октомври. Съгласно предоставените данни са изпратени общо 12  покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения, част от тях за повече от едно дете в семейството. Въпреки опитите на Секретаря на МКБППМН, служителите в отдел „Образование, спорт и младежки дейности“, СЗ КООРС и пощенските служби, голяма трудност за Община Русе представлява връчването на поканите за съставяне на АУАН, както и в последствие издадените наказателни постановления.

Предстои да се извършат справки в информационната система на МВР за установяване на местонахождението на 376 деца и ученици, които не са открити на постоянен или настоящ адрес и за които липсва информация за актуалния им статус.

Добро решение е генериране чрез ИСРМ писмо до кмета на общината за налагане на санкция по реда на чл. 347 от ЗПУО, да бъде възможно само ако в профила на съответния ученик има осъществена/отразена дейност с него на ниво училище. До сега в част от учебните заведения се наблюдаваше, че предприетото действие от съответното училище се ограничаваше само до изпратено уведомление до родителите за натрупаните отсъствия. Това изключително много затруднява дейността на служителите при установяване на нарушението.

Наблюдава се и тенденцията, че част от училищата изпращат информативни писма до кмета на Община Русе за допуснати отсъствия на ученици, без да има генерирани доклади за налагане на наказания в Информационната система за развитие на механизма.

Прави впечатление, че в част от учебните заведения има периодично повтарящи се отсъствия на едни и същи ученици, като предприетите действия не дават необходимия резултат. Действията на Община Русе по чл. 347 от ЗПУО частичен дисциплиниращ ефект върху родителите на тези ученици и същите започват натрупване на голям брой отсъствия още от началото на учебната година.

С цел по-добра комуникация и синхронизиране на ангажиментите на отговорните институции в работата по Механизма апелирам обмена на информация да се осъществява съвместно и в разумни срокове.

1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от МКБППМН -12

1.2. Работа с педагогическото ръководство.

Таблица 1.

Брой срещиБрой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители
21219

1.3.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители.

Таблица 2.

Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни децаТеми
    46Съвместна работа с деца, застрашени от отпадане от училищната система; .
    82Съвместна работа с деца,  които системно нарушават училищната дисциплина;  
  84Училищна интеграция и успеваемост на деца поставени под възпитателен надзор

Забележка: По график ежемесечно във всички училищана територията на Община Русе МКБППМН-Русе провежда занятия, по съгласувана с РУО-Русе план-график за превантивни дейности за периода септември 2023- юни 2024г.

1. Септември 2023 г.: работна среща с ръководството на съответното училище с цел съгласуване на дейностите и обследване проблемите в училището; Създаване на компедиум на ефективни програми за подкрепа на децата, родителите и професионалистите за изграждане на безопасна, устойчива и развиваща се среда;

2. Септември 2023 г.: изготвяне на график с дейности и мероприятия с цел превенция противообществени прояви на малолетните и непълнолетните; теми по заявка от училищните ръководства;

3. Октомври 2023 г.: работна среща с класните ръководители с цел плануване на лекции, психотренинги и беседи по класове (подаване на заявки); Засилено взаимодействие между УКП, МКБППМН, педагогическите съветници (училищните психолози) и родителските настоятелства;

4. Октомври 2023 г. Изнасяне на беседа: „Противообществени прояви – видове, причини за проява и налагане на възпитателни мерки по ЗБППМН“

5. Октомври 2023 г.: Беседа, презентация и филм с подрастващите на тема: „Райски газ – скритата опасност“;

6. Ноември 2023 г.: Групова работа с ученици и учители на тема: „Агресия, насилие и тормоз в училище. Позицията на учителя и учениците“;

7. Ноември 2023 г.: Обучение на педагогическите екипи на тема: „Роли, подходи и методи за работа с учениците с девиации на поведението“;

8. Декември 2023 г.: Тренинг с учители на тема „Идентифициране и мониторинг на рисковото поведение при подрастващите. Подходи за работа и сътрудничество с институциите и специалистите, работещи с деца на територията на Община Русе“;

9. Декември 2023 г.: Лекция с учениците на тема „Фактори, влияещи върху рисковото поведение на малолетните и непълнолетните“;

10. Януари 2024 г. Групова работа с ученици от начален етап на тема: „Спри агресията! Кажи „Да“ на доброто!“;

11. Януари 2024 г. Информационна беседа с ученици на тема: „Какво да направим, ако сме жертви или очевидци на престъпление или противообществена проява?“;

12. Февруари 2024 г.: Реализиране на кампания за редуциране на насилието и тормоза „Розова фланелка“;

13. Февруари 2024 г.: Работа с родителските настоятелства и семействата на учениците на тема: „Стъпки заедно, за да спрем насилието в училище“;

14. Март 2024 г. Беседа с учители на тема: „Повишаване мотивацията за обучение на учениците. Техники за работа с ученици и родители за намаляване на бягствата от учебни занятия“;

15. Март 2024 г. Беседа с ученици на тема „Права и задължения на учениците. Мерки и подходи при допускане нарушаване на училищната дисциплина и бягства от училище“;

16. Април 2024 г. Тренинг с учителите на тема „Ефективни подходи за работа с родители на деца с девиации в поведение“;

17. Април 2024: Информационна кампания за семействата на учениците: „Възпитанието – основа на личностното развитие на детето“;

18. Май 2024 г.: Беседа с ученици и родители „Безопасна интернет среда“;

19. Май 2024 г.: Информационна кампания „Престъпленията в интернет пространството“;

20. Юни 2024 г.: Мониторинг на осъществените дейности и мероприятия през отчетния период с педагогическите екипи.

21. Юни 2024 г.: Представяне на дейностите на Лятната програма „Заедно можем повече!“ на МКБППМН-Русе пред ученици и родители.

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни: не е осъществено взаимодействие;

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители.

1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

Таблица 3.

 Брой на участницитеВид дейности (срещи, обучения, консултации)
Родители83Срещи, консултации, приложена програма
Настойници1Срещи, консултации
Попечители1Срещи, консултации

Забележка:

1. Срещи с родители на ученици, застрашени от отпадане от училищната система;

2. Информационна подкрепа в Консултативния психологически кабинет към Центъра за социална адаптация и подкрепа на деца с наложени възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН;

3. Семейни консултации, предвидени по план-график, определен от психолозите към ЦСАП;

4. Съдействие за разрешаване на социални проблеми на семейството.

5. Съдействие за ползване на социална услуга в общността.

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или попечителство.

Таблица 4.

Общ брой децаМалолетниНепълнолетни
000

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания.

Таблица 5.

Проведени превантивни програмиБрой на темитеНазвания на темитеБрой участници родителиБрой участници малолетниБрой участници непълнолетни
Образователни                      5  Кариерно консултиране: 1.Увереността на учениците при планиране на професионалното развитие; 2.Изграждане на умения за кариерно развитие и ориентиране; 4. Културно историческо наследство; 5.Безопасен интернет.          2         0   0   3            60         20   18   30          –   11         4   7   68
Асоциално поведение21.Асоциално поведение;   2.„Отношения в семейството“.    5       1  0       2540       42
Насилие между деца101.Не на насилието! 2.Заедно можем повече! 3. Розова фланелка 4.Агресията и нейните проявления 5. Видове агресия 6. Техтики за справяне с гнева 7.Проявленията при насилника и жертвата 8.Рискът при провокация 9. Девиантно поведение 10. Деликветно поведение3   4   0   6     6   4     4     0     28     621   11   44   11     22   12     22     18     46     1233   15   26   84     73   15     48     24     54     12
Наркотични вещества, алкохол, тютюнопушене41.Видове наркотични вещества 2. Начин на живот при употребяващи наркотични вещества 3. Райски газ 4.Помощ при хора, употребяващи ПАВ  5   0     5   012   0     46   013   17     82   13
Сексуална експлоатация и трафик на хора                                11. Опасностите в интернет  01026
Престъпления и противообществени прояви, свързани с жп-транспорт11.Смъртоносни селфита: Да опазим себе си и другите!0    825
Здравни11.Арт терапевтични ателиета ;11525
Културни31.Запознаване с исторически места и личности от родния край; 2. Традиции и празници- представяне на обичая „ Игнажден“; 3. Посещения на исторически и културни обекти0         0     0    14         16     88         0     8
Спортни                        11. Здрав дух в здраво тяло!0512
Радикализъм11.Толерантност  01428
Общо:29 83520788

Таблица 6.

Проведени анкетни проучвания:Брой на темитеНазвания на темитеБрой участници родителиБрой участници малолетниБрой участници непълнолетни
Образователни00000
Асоциално поведение  2Бърз въпросник асоциално поведение;   Тест за откриване на асоциално поведение. Методика за определяне на склонността към девиантно поведение Въпросник „Отношения в семейството“.      0           418           2222           40
Насилие между деца00000
Наркотични вещества, алкохол, тютюнопушене00000
Сексуална експлоатация и трафик на хора                               00000
Престъпления и противообществени прояви, свързани с жп-транспорт00000
Здравни00000
Културни00000
Спортни                        00000
Радикализъм00  000
Общо:2244062

Забележка: Социално-превантивната дейност е важен акцент в дейността на институциите, които имат отношение към възпитанието на децата. Във тази връзка за поредна година МК организира лятна програма за деца и юноши, която се проведе през периода 24.07.2023г. – 04.08.2023г. под надслов „Заедно можем повече!“. Целите, които си поставихме бяха: формиране на умения у подрастващите за конструктивно използване на свободното време през лятната ваканция; запознаване с възможностите за личностен, образователен и социален растеж, предоставени от различните институции и услугите в Община Русе; стабилизиране на диалога между подрастващите и институциите, работещи по проблемите на девиантното и асоциално поведение. В нея бяха включени 26 деца на възраст от 10 до 17 години, въпреки че желаещите се оказаха много повече.

Акцентът през 2023г. на лятна програма „ Заедно можем повече“ беше поставен към формиране на умения за ефективна комуникация, усвояване на житейски стратегии за справяне с предизвикателства, подпомагане процеса на самопознание и изграждане на реална самооценка;  запознаване на подрастващите с различните професии, за да придобият умения за планиране на цели както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, които да им помогнат при избора на бъдеща професия и добра реализация. Програмата се състоеше от два основни модула:„ Себепознание и саморефлексия“ и „ Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование“.

      Програмата стартира с посещение на Хиподрума, където участницте се запознаха с хипотерапията  като ефективна лечебна терапия, при която основно средство е общуването с конете и ездата. Лектори на събитието бяха г-н Йордан Петков, който задълбочено обясни, разказа и показа конната база за отглеждане и тренировки, както и индивидуално с всяко дете проведе езда на кон, а психолог от МКБППМН, проведе психотренинг на открито, който включваше ролеви игри с цел самопознание и изграждане на доверителна връзка в общуването, както и запозна участниците с терапията наречена „ хипо“, утвърждаваща връзката с природата и животните като важна част от психическото и физическо здраве.

На същия ден следобед бе предоставена възможност на всички желаещи и нуждаещи се да проведат индивидуални консултации с психолозите  от ЦСАП към МКБППМН.

На 25.07.2023г. от 10.00ч. стартира арт ателие: „ Как да се самоопознаем интересно?“- с водещ психолог към ЦСАП, който чрез арттерапевтични техники даде възможност на участниците да открият вътрешните си ресурси и личностни особености, с които да преработват външната реалност по адекватен и себереализиращ начин. Целта на занятието бе да се стимулира себепознанието у подрастващите, с което да открият своите потенциали за бъдещото си развитие.

На следващият ден в Младежки парк бяха проведени две лекции на тема: „ Оказване на първа помощ“ и „ Воден травматизъм“, чиято основна цел бе запознаване с основните стъпки на първата помощ. Занятията дадоха възможност на участниците чрез използване на ролеви игри и симулации, да се научат да оценяват правилно ситуациите и да могат да предлагат  правилната помощ без да пропуснат нещо важно.

Част от децата се включиха следобедните часове в  кариерен тренинг на тема:“ Ползата да бъда образован“, чиято цел бе повишаване мотивацията и интереса на децата към ученето, както и намаляване на риска от отпадането им от образователната система. По време на него младежите осъзнаха, че да направиш избор за следваща степен на образование е отговорен момент от живота  и кариерният консултант може да им помогне, ако изпитват затруднение.

На 27.07.2023г. бяха проведени психотренинги от модула:“ Моето не/тайно АЗ“, с водещ психолози от МКБППМН. С участниците се работеше върху умението им да общуват с другите, като се изясняват препятствията в общуването, заради личностни характеристики и негативни емоционални състояния и как могат да бъдат преодолени. Използвани бяха различни концепции и стратегии за разбиране с цел изграждане на по-добри и качествени взаимоотношения и доказани методи за решаване на конфликти, работа върху негативни черти и характеристики, които прикриваме чрез маски и роли.

В следобедните часове бяха проведени три арт ателиета: по пясъчна терапия ; рисуване върху камъни; музикотерапия, с цел усвояване познания за грижа за психическото здраве и саморефлексия.

На 28.07.2023г. бе проведена среща със спортен инструктор под надслов „ Здрав дух в здраво тяло“, чиято цел бе да информира как чрез спорта можем да се погрижим за емоциите, също така демонстрира и разясни различни спортове като каланетика, тае бо, зумба, аеробика. Същата се проведе на открито в Младежки парк.

В следобедните часове, психолог от ЦСАП към МКБППМН, проведе лекция на тема:“ Начини за трансформиране на негативните емоции; техники за справяне с гнева“, а Обществени възпитатели проведоха педагогически консултации под мотото: „ Забавно е да зная“.

Към модула „ Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование“ за втора поредна година поради изключително големия интерес включихме посещение в Районна служба за пожарна и аварийна безопасност и музея на пожарникаря. Пожарникарите демонстрираха на децата различни видове автомобили, предпазни облекла и оборудване за борба с огнената стихия.  Разказаха им за пожарна безопасност и защита на населението, както че е нужна освен физическа подготовка, така и психологическа издръжливост. .

Децата посетиха Регионална библиотека „Любен Каравелов“, където се запознаха както с книгите, така и с новите технологии, важна част за връзката им с четвъртата индустриална революция, а именно да притежават умения за управление и работа с иновативни технологии. Бяха издадени и предоставени читателски карти на всички участници.

Последва туристическа обиколка на града с посещения на паметници на културата и музеи, където фокус бе културно- историческото наследство и възпитаване на идентичност и родолюбие.

Предоставихме възможност на участниците да изберат и посетят кинопрожекция, която да провокира интереса им към седмото изкуство и чрез беседа анализирахме влиянието му върху сформирането на ценностна система у подрастващите.

Лятната програмата завърши с модул „ Училище за родители“, където бяха рзгледани теми и акценти като поставянето на граници; изграждането на добра самооценка; безусловната любов; развиване на емоционалната интелигентност на децата и разбиране за родителската такава; избягване на стари модели на възпитание; създаване на обогатена среда, която развива интелекта на децата и други.

     1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с жп-транспорта в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до председателите и секретарите на МКБППМН. 

Таблица 7.

Брой осъществени срещи с инспектори от Детска педагогическа стая36
Брой разпространени материали100
Брой на информационните кампании в училищата2
Брой публикации в медиите0
Брой съвместни мероприятия с НПО1

1.6. Консултации по заявки на родители реализирани от МКБППМН.

1.6.1. Брой деца преминали консултации.

Таблица 8. Индивидуални консултации.

 МалолетниНепълнолетни
Брой консултирани деца за асоциално поведение814
Брой консултирани деца за насилие между деца35
Брой консултирани деца за употреба на наркотици00
Брой консултирани деца за употреба на алкохол00
Брой консултирани деца за употреба на тютюневи изделия05
Брой консултирани деца за радикализъм00
Общо:1124

Таблица 9. Семейни консултации.

 МалолетниНепълнолетни
Брой консултирани деца за асоциално поведение512
Брой консултирани деца за насилие между деца35
Брой консултирани деца за употреба на наркотици00
Брой консултирани деца за употреба на алкохол00
Брой консултирани деца за употреба на тютюневи изделия05
Брой консултирани деца за радикализъм00
Общо:822

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН.

Таблица 10. Индивидуални консултации.

Общ брой консултирани децаМалолетниНепълнолетни
1225567

Таблица 11. Семейни консултации.

Общ брой консултирани децаМалолетниНепълнолетни
1225567

 Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм.

Общ брой консултирани децаМалолетниНепълнолетни
000

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм.

Общ брой консултирани децаМалолетниНепълнолетни
000

1.6.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на техните извършители.

Таблица 14.

Общ брой децаМалолетниНепълнолетни
000

1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените в отчета превантивни програми.

Таблица 15.

Видове (плакати, брошури, флаери, др.)ТиражТеми
2100Дейност на МКБППМН-информационен флаер; Брошура жп

2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.

Таблица 16.

Общ брой деца насочени от МКБППМНМалолетниНепълнолетни
000

3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.

През 2023 г. няма пребиваващи деца в специализираните институции от община Русе и МКБППМН не е правила предложения до РС за настаняване на деца в СПИ и ВУИ. Има един непълнолетен напуснал СПИ-Варненци, с който работи обществен възпитател.

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са осъществени.

Таблица 17.

Общ брой децаМалолетниНепълнолетни
000

3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, чиито деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на престоя в тези заведения. : няма малолетни и непълнолетни  настанени във ВУИ, СПИ, ПД.

4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени.

Таблица 18.

 Брой дейностиВидове дейности
СПИСъгласно чл. 41, ал. 1, т.г от ЗБППМН е назначен ов за срок от 6 мес.1.Настанен в ЦНСТДБУ; 2. Професионално консултиране и съдействие за продължаване на образованието след 7 клас; 3. Осигуряване на здравна грижа и съдействие за избор на личен лекар на територията на град Русе; 4. Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател 5. Консултации с психолог по график към ЦСАП на МК; 6. Участие  в лятна програма « Заедно можем повече» на МКБППМН
ВУИ00
ПД00
Приюти за безнадзорни деца00
Условно осъдени11

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи непълнолетни в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.). Дейности, предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати резултати.

Таблица 19.

  Категории неучещи и неработещи непълно-летни  Общ брой  Брой продължили образованието сиБрой на обхванати в обучения и програми за квалификацияБрой на професионално ориентирани и консултирани  Брой на започналите работа
Неучещи и неработещи, напуснали СПИ00000
Неучещи и неработещи, напуснали ВУИ00000
Неучещи и неработещи, освободени от ПД00000
Условно осъдени11110
Осъдени на пробация44440

Забележка: Изпратени са писма до Окръжен съд и Районен съд, с цел набиране на изискуемата информация за създаване на поименен регистър.

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни:

Комисията не е информирана от съда за условно осъдени непълнолетни относно организиране на възпитателната работа през изпитателния срок на отложеното наказание.

За осъдените на пробация непълнолетни ни информира Районната служба „Изпълнение на наказанията“ Пробационна служба – звено Русе. През 2023 г. сме информирани за 4 осъдени непълнолетни на „Пробация“, от които 1 женски пол и 3 мъжки пол.

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни.

 Брой случаи
Информация от съдаНе разполагаме с информация
Справки на секретаря на МК  в съдаИзпратени са писма за справка до Окръжен съд и Районен съд, очакваме отговор.

ІІІ. Възпитателни дела

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.

МКБППМН не среща трудности при образуването и разглеждането на възпитателните дела. Единствено като проблем може да се отбележи ненавременното явяване на дете с родител, което от своя страна води до чести отлагания за разглеждане на възпитателните дела. В тази връзка трябва да се отбележи изключителното съдействие на органите на МВР и най-вече ИДПС и районните инспектори. МКБППМН, съвместно органите на МВР прави всичко възможно лицата да бъдат установени и уведомени в срок за разглеждане на възпитателното дело. Съгласно разпоредбата на чл.19, ал.6 от ЗБППМН, комисията 36 пъти (10 към Първо РУ и 26 към Второ РУ на МВР) се обръщала за съдействие към Районните полицейски управления за принудително довеждане на лицата, чието присъствие при разглеждането на възпитателното дело е задължително.

През 2023г. са заведени и образувани общо 88 възпитателни дела по ЗБППМН, от които: 76 новообразувани през 2023г. и 12 висящи дела от предходната година.

През отчетния период са решени общо 73 възпитателни дела, поради неявяване и пребиваване в чужбина са отложени 10 възпитателни дела.

Прекратени възпитателни дела общо- 5, от които: по чл.13 Б от ЗБППМН, поради изтичане на законоустановения срок за разглеждане – 3; на друго основание- 2.

Разгледаните възпитателни дела са по отношение на 122 деца (55 малолетни и 67 непълнолетни), от които:

– 67 малолетни и непълнолетни лица са извършили само една противообществена проява или престъпление в рамките на календарната 2023 година;

– спрямо 8 са образувани и разгледани повече от едно за календарната година;

– 16 деца имат разглеждани дела и през минал период.

  Останали несвършени в края на годината са 10 възпитателни дела, които ще бъдат разгледани на 03.01.24г според Заповед № РД- 01-3967/ 14.12. 2023 година.

Образуваните през 2023 година възпитателни дела са: 

– по предложение на съда – 0;

– от прокуратура – 74; от които по чл.61 от НК са 48;

– от МВР- 2;

– препратени по компетентност от други местни комисии – 0.

Наложени са 197 възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН, от които:

 • по чл.13, ал.1, т.1– „Предупреждение“  (77);
 • по чл.13,ал.1, т.3– „Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на поведението“ (21);
 • по чл.13,ал.1, т.4 – „Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи“ (38);
 • по чл.13,ал.1, т.5– „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ (27);
 • по чл.13,ал.1, т.7– „Забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица“ (2);
 • по чл.13,ал.1, т.10– „Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото“ (10);
 • по чл.13,ал.1, т. 12– „Предупреждение за настаняване във ВУИ с изпитателен срок 6 месеца“ (22).

Няма неграмотни и с незавършено начално образование малолетни и непълнолетни.

При непълнолетните преобладат тези със завършено основно образование 60 , и само 7 с начално.

Повечето деца са от пълни семейства с двама родители 63, с един родител 54, ползващи социални услуги-1 и при роднини 4.

От постъпилата информация по възпитателни дела от прокуратурата се забелязва участието на децата в съучастие в група при извършване на противообществени прояви:

– малолетни с малолетни , образувани и разгледани 11 Възпитателни дела

– непълнолетни с непълнолетни, образувани и разгледани 13 В.Д.

– малолетни с непълнолетни, образувани и разгледани 11В.Д.

Преобладават като противообществена проява:

кражби- 27; телесна повреда- 11; блудство и изнасилване-2; повреждане на имущество- 11; насилие и агресия-3; училеищен тормоз-1; хулиганство-1; грабеж-2; отнемане на МПС-1; управляване на МПС без документии- 2; и други.

2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН – 89 / осемдесет и девет/ .

ІV.  Консултативни кабинети и центрове за социална превенция

1. Наименование на помощния орган:

Център за социална адаптация и подкрепа към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Русе.

2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и функционира ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за статут на Център за превенция /Консултативен кабинет/ е предоставен на Националното съвещание в гр. Хисаря през 2017 г.):

Центъра за социална адаптация и подкрепа към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните функционира в съответствие с изискванията на ЦКБППМН. Той представлява помощен орган, който реализира, както дейностите, свързани с подпомагането на корекционно-възпитателната дейност с децата и семействата с наложени възпитателни мерки, така и осъществява превантивна дейност сред обществеността с цел – намаляване на причините за проявата на девиантно поведение сред подрастващите.

 Организацията на работа в Центъра е разпределена в Консултативния психологически кабинет и Приемната на обществения възпитател. Основни проблемни точки, заради които подрастващите и техните семейства търсят помощ са: употреба на вещества- райски газ, бягства от дома и неблагоприятно влияние на референтни групи, нисък учебен успех и системно допускане на неизвинени отсъствия, асоциално и проблемно поведение в училище, слаб родителски капацитет или неработещи семейни техники и комуникация, семейни конфликти.

През отчетния период през Центъра за социална адаптация и подкрепа на МКБППМН – Русе са преминали общо 156 деца, от които 22 момичета и 134 момчета. Общият брой консултации е 375, от които: 45 психодиагностични и 230 интервенционни,  59 педагогически и 41 социално-педагогически консултации с деца и родители.

Предоставена е възможността при заявка на родител, деца да се включат в следната целогодишна програма на ЦСАП: «Практическо ръководство за намаляване на гнева и агресията при юноши на възраст 14-18 години» – клуб “Стоп на гнева и агресията”.

Както и при желание от страна на родители в програма: « Тренинг за родители на деца с противообществени прояви»- клуб « За децата заедно».

V. Обществени възпитатели

Таблица 21.

ГодинаПлануван брой обществени възпитатели, утвърдени от МФ по Закона за държавния бюджетРеално усвоени бройки обществени възпитатели за съответната годинаИзразходвани средства по Наредба №2 на ЦКБППМН
2023222079 858
202422 
Прогноза за 202524 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба №2 на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. юни, 2017 г.

В началото на 2023 г. на заседание на МКБППМН бяха утвърдени 18 обществени възпитатели. През отчетната година възпитателите са работили общо с 122 деца от възпитателни дела, от които:

 • по чл.13, ал.1, т.1 -77, консултирани в ЦСАП;
 • по чл.13, ал.1, т.3 „Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на поведението“  – 21;
 • по т. 5 „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ – 27; по чл. 41, ал.2 – 2);
 • по чл.13, ал.1, т.10„Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото“ – 10;
 • 10 деца, които са поставени под надзор през 2023 г. без да е изтекъл законоустановения срок на наложената възпитателна мярка.

През 2023 г. надзорът е приключил по отношение на 6 деца.

2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого са организирани и по чия инициатива?

Във връзка с методическите указания от ЦКБППМН, МКБППМН организира различни обучителни сесии с обществените възпитатели, с цел повишаване познанията и уменията им при работа с деца и семейства. Темите, които бяха представени са:

1) „ Методика на работа на обществения възпитател. Процедура, методически насоки, съвети за безопасност, вътрешни правила“;

2) „ Общественият възпитател- емоционална подкрепа на деца в конфликт със Закона“ с лектор Секретар МКБППМН-гр. Русе; „ Полезни и ефективни практики в работата на обществения възпитател“ с лектор Секретар МКБППМН-гр. Пазарджик- по инициатива на МКБППМН-гр. Пазарджик;

3) „ Проучване на потребностите, оценка на нуждите и изработване на корекционно-възпитателен план”;

4) „Мотивиране на детето и неговите родители за активно включване при осъществяване на корекционно-възпитателния план”;

5) “ Подобряване екипната работа с ИДПС към ОД на МВР“

6)  Обучителен семинар на тема: „Усъвършенстване на теоретичната и практическата компетентност на членовете на комисията и обществените възпитатели“; Психотренинг „УЕЛНЕС БИЛДИНГ“ за повишаване на сплотеността и ефективността на екипа; Психотренинг „ УЕЛНЕС БИЛДИНГ“ за поддържане и засилване на мотивацията за работа; постигане на позитивен психоклимат; превенция на стреса и професионално прегряване.

3.  Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности. 12 / дванадесет/.

4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. юни, 2017 г.

4.1. Брой изготвени оценки за работата на обществени възпитатели.-  207 /двеста и седем/

4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението превишава очакванията).45 / четиридесет и пет/

4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло отговаря на изискванията /очакванията/).- 62 / шестдесет и две/

4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не винаги отговаря на изискванията /очакванията/). –78 / седемдесет и осем/

4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ подобрение).- 21 /двадесет и една/

4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не отговаря на изискванията). 1 / една/

VІ. Контролна дейност на МКБППМН.

1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. Констатации и резултати.

На територията на община Русе няма СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и  приюти за безнадзорни деца.

В Областна дирекция на МВР – Русе, пряко ангажирани в борбата с детската престъпност на територията на общината са четири инспектори ДПС. В община Русе е съсредоточен голяма част от маловръстния контингент, като много малка част е от останалите общини от областта. 

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. инспекторите от ДПС при ОДМВР-Русе  са водили на отчет 144 малолетни и непълнолетни лица.  От тях 47 са ново проявени, а 32 са снети от отчет поради навършване на пълнолетие. В края на отчетния период броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет от ДПС, обслужващи община Русе, е 144 (26 малолетни -12 към Първо РУ и 14 към Второ РУ и 118 непълнолетни- 58 към Първо РУ и 60 към Второ РУ). От тях 9 са с повече от една противообществена проява. През ДПС са преминали освен регистрираните до момента, още 140 малолетни и непълнолетни лица, от които 2 за употреба на опиати; 9 за бягство от дома и 129 други.

През периода се е наложило в 13 случая задействането на процедура по осъществяване на полицейска закрила на деца изпаднали в състояние на без надзор, от които 13 те деца са с  българско гражданство- 5 случая в Първо РУ и 8 за Второ РУ към ОД МВР.

Общо 43 деца (22 малолетни-13 към Първо РУ и 13 към Второ РУ и 21 непълнолетни- 10 към Първо РУ и 11 към Второ РУ) са станали обект на престъпление, като във всички случаи са предприети незабавни мерки.

През годината инспекторите са работили освен с преминали през ДПС малолетни и непълнолетни лица за различни престъпления и противообществени прояви и с над 200 лица, които са профилактирани в учебните заведения, били са свидетели по преписки или деца по досъдебни производства.

ИДПС пряко съдействат на МКБППМН, като осигуряват лица и родители, които не са се явили за разглеждане на възпитателни дела и налагане на мерки по чл.13 от ЗБППМН.

Служителите на ОДМВР – Русе провеждат различни мероприятия по превенция на детската престъпност. Във връзка с проекти на тема „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност”, инспекторите ДПС са изнесли множество лекции и занятия по програмата „Работа на полицията в училищата”; 15 по проект „Детска полицейска академия“ в СУ „Йордан Йовков“; и лекции по проект „Механизъм за противодействие на наркотични и упойващи вещества в учебните заведения“ и районите около тях..

ИДПС са взели участие в общо 24 съвместни обходи с други институции, от които 24 по график на ДСП-Русе за установяване на скитащи и просещи МНЛ, 18 с представители на МКБППМН, като са провели и 22 самостоятелни обхода, при които не са установени малолетни просещи лица, за което писмено е уведомена Д „СП“ – Русе.

Във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, за 2023 г. от ИДПС е установено местоживеенето на 130 деца, подлежащи на задължително обучение, подадени от РУО, като са извършени 31 обхода на адреси и справки за децата и роднините им в информационните системи на МВР.

Във връзка със зачестилите случаи, в които малолетни лица рисуват графити по фасади на обществени и частни сгради, паметници, спирки на обществения транспорт и др., или унищожаване на общинска собственост, установяването на маловръстни на обществени места след регламентирания вечерен час и масова употреба на тютюневи изделия от ученици на непозволени обществени места инспекторите ДПС са изпратили сигнални писма до 20 учебни заведения с препоръка да бъдат организирани тематични родителски срещи и часове на класния ръководител, на които родителите и учениците да бъдат запознати със съответните законови наредби.

Констативни протоколи по чл.27 от ЗБППМН- 4 броя, при които не са отчетени неизпълнения на задълженията на ИДПС към ОД МВР-гр. Русе от нормативната уредба.

2. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на местната комисия при кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности.

Общинска администрация, съвместно с ИДПС в кръга на своите правомощия е извършила 8 проверки по подадени от граждани сигнали за тютюнопушене в районите на учебните заведения. Установено бе, че в началото на учебната 2023/2024 година, директорите на учебните заведения са издали изискуемите административни актове във връзка чл.56, ал.1 и ал.2 и чл.56а, т.1 от Закона за здравето, и с чл. 9, ал .2, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, с която се забранява тютюнопушенето, на персонала и учениците в сградата и в района на училището. Същите са сведени до знанието на учители, класни ръководители, родители  и служители срещу подпис, както и до знанието на всички ученици от класните ръководители.

Обърнато е особено внимание на ръководствата на всички учебни заведения на територията на общината, да се изготви график на персонала през междучасията за наблюдение и контрол за забраните за тютюнопушене, извън сградата на учебното заведение в рамките на прилежащите терени и тротоари към нея. Направили сме съответни препоръки:

 • да бъдат планирани и проведени тематични  образователни беседи с учениците в часовете на класния ръководител за повишаване информираността на младежите за рисковете за здравето при тютюнопушене, развитието на зависимост, опасностите от излагането на цигарен дим, ползата от прекратяване на пушенето и живот без цигарен дим и др.
 • при констатирани нарушения от страна на ученици, да ни уведомите за предприетите от Вас мерки и наложени наказания за неспазване ПВР на учебното заведение.
 • при възникнали ситуации свързани с нарушаване на забраната за тютюнопушене в района на учебното заведение, извън компетентността на ръководството, да бъде търсено съдействие от страна на законоохранителните органи РЗИ и МВР.

Постигането на контрол върху спазване забраната за тютюнопушене на открити места от страна на учениците не е компетентността на общинска администрация, а налага императивна нужда от координация между много институции и организации на гражданското общество на национално и регионално ниво.

4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати.:

Съвместно със социални работници от ЦРДУ, ОЗД и ИДПС по предварително изготвен график за 2023г., са извършени 24 /двадесет и четири/ обходи за установяване на скитащи и просещи деца на територията на града. Няма установени  МНЛ.

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. МКБППМН не среща проблеми при осъществяването на контролната си дейност.

6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за какви нарушения?

Не е имало необходимост от сезиране на компетентните органи.

VІІ. Взаимодействие на местните комисии за БППМН.

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и организации:

1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.

Във връзка с осъществявания контрол от страна на Районна прокуратура върху дейността  на МК по разглеждане на възпитателни дела, периодично се подава информация за наложените възпитателни мерки, както и причините за прекратяване на дела по чл. 13б от закона. Провели сме през 2023г. работни срещи и участвали в кръгли маси и дискусии на територията на Община Русе по въпроси, свързани с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните.

2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. Брой и теми.

Местната комисия осъществява своята дейност в тясно сътрудничество с всички центрове за работа с деца и НПО на територията на общината, работещи по проблемите на деца с асоциално поведение – „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ и „Дневен център за работа с деца на улицата“ към ОС на БЧК – Русе; ЦОП „Том Сойер“ към Каритас – Русе; КСУДС към Сдружение „Еквилибриум” и Превантивно – информационния център към Община Русе .

На 22.11.2023г, от 14.30 до 16.30ч, в зала „Св. Георги“ на Община Русе, МКБППМН проведе кръгла маса на тема: „НАСТОЯЩИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ РЕДУЦИРАНЕТО НА АГРЕСИЯТА И ДИСКРИМИНАЦИЯТА СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“. На събитието бяха представени резултати и анализ от мащабно анкетно проучаване по темата, реализирано от МКБППМН- Русе, както и се създаде компедиум на ефективни програми и дейности за подкрепа на деца, родители и професионалисти за изграждане на безопасна, устойчива и развиваща се среда. Различни социално-педагогически и образователни институции на територията на гр. Русе взеха участие в събитието –РУО- Русе; ЦНСТДБУ и ЦРДУ към ОС на БЧК-Русе; ЦОП „Том Сойер“ към РКО „Каритас“; ОЗД към ДСП-Русе; Пробационна служба-звено Русе към РСИН-Русе; Първо РУ-Русе и Второ РУ-Русе; СНЦ „Еквилибриум“; ПИЦ- Русе. Перспективи, които бяха очертани са: Ограничаване на агресивните действия с мерки за превенция и интервенция; Координиране усилията на образователните институции, органите на реда, социалните услуги и общността за редуциране на горепосочените прояви; Посочване на ефективни стратегии, политики и техники от всички институции, които могат да бъдат приложени в образованието и социално-педагогическата сфера на територията на община Русе.

3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети дейности за тяхното преодоляване.

През годините сътрудничеството между институциите и организациите от неправителствения сектор показва много добри резултати в областта на превенцията и интервенцията на противоправното поведение на малолетните и непълнолетните в община Русе. Местната комисия при осъществяване на своята дейност не среща трудности при взаимодействието си с тях.

VІІІ. Квалификационна дейност на МКБППМН.

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия и теми, включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от бюджета на МКБППМН-6, изразходени средства: 2 704лв. / две хиляди седмстотин и четири лева/

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари. 12

3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации. Ако няма такива, моля, посочете причините!

През отчетният период Секретарят на МКБППМН-гр. Русе участва в две обучения:

1) Национална работна среща-семинар на секретарите на МКБППМН – Ахелой 2023 г.

2) Обучение за новоназначени секретари на МКБППМН-гр. София, ноември 2023г.

IХ. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: 2 704лева.

Х. Планувани за 2023 г. и изразходвани средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН.

От разчетените финансови средства за 2023г. за МКБППМН – Община Русе, за възнаграждения по Наредба 3 на членове на МК бяха разпределени средства, заедно с осигурителните вноски /планувани средства/ в размер на 10 000 лв. През отчетния период бяха проведени 153 заседания на състава по чл.11, ал.2 от ЗБППМН, съгласно издадени заповеди на председателя на МКБППМН и са насрочени 54 процедури за разглеждане на възпитателни дела.

Изразходени средства 16 505,19лв.

ХІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните комисии за БППМН през 2025 г., моля попълнете Таблица 22:

Таблица 22.

Получени средства по ЗДБ за МКБППМН за 2023 г.  – общо (в лева)Изразходвани средства от МКБППМН за 2023 г. – общо (в лева)Необходими средства за 2025 г. – общо  (в лева)
  231 285    109 102  230 000

Забележка: Изразходваните средства от МКБППМН за 2023 г., като средства за издръжка, представляващи сметки за вода, ток, телефон и интернет, не могат с точност да бъдат изведени, тъй като се плащат от общината на общи фактури.

Средствата предоставени ни от ЦКБППМН са напълно достатъчни за дейността на комисията и ЦСАП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)