Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 106 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното  самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет – Русе реши:

            Изменя Решение № 61, прието с Протокол № 3/16.12.2015г. в частта „ЧЛЕНОВЕ” както следва:

  1. Освобождава Петър Георгиев и определя за член на Общински съвет по наркотични вещества Вилма Събкова – Завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе
  2. Освобождава Николай Кожухаров и определя за член на Общински съвет по наркотични вещества д-р Павлин Коджахристов – Заместник-директор на ОД на МВР – Русе
  3. Освобождава доц. д-р Кирил Панайотов, дм и определя за член на Общински съвет по наркотични вещества Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – Ректор на РУ „А.  Кънчев“, член на Общински съвет – Русе

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)