Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1060 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години, като клуб,                        на Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“, ЕИК 000517346, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5512.1.1, представляващ помещение №4 на първи етаж с площ 26,80 кв. м., административен адрес на сградата гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №3А, предмет на АЧОС №6675/ 09.04.2012 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 29,00 лв. без включен ДДС.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)