Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1060 Прието с Протокол № 42/05.02.2019 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, ПМС №344/21.12.2018г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019г. и чл.16 и чл.22, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, приета с Решение №842, прието с Протокол №32/12.12.2013 г., Общински съвет – Русе реши:

1.Приема бюджета на Община Русе за 2019 година – с преходен остатък в приходната и разходната му част в размер на 138 045 361 лева, както следва:
1.1. По приходите в размер на 138 045 361 лв. съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 69 647 603лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 63 805 401 лева.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 536 208лв., съгласно Приложение № 1a.
1.1.1.3. Финансиране на бюджетното салдо 5 305 994лв.
В т.ч. преходен остатък от 2018 година 5 314 485лв.
и §8803 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки
за средства от ЕС (-)8 491лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 68 397 758лв. в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 18 440 000лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 28 780 603лв.
– Приходи и доходи от собственост 6 975 457лв.
– Общински такси 15 092 809лв.
– Глоби, санкции и наказателни лихви 1 081 000лв.
– Други неданъчни приходи 875 400лв.
– Внесени ДДС и др. данъци в-у продажбите (-)1 551 300лв.
– Постъпления от продажба на нефинансови активи 6 088 857лв.
– Приходи от концесии 218 380 лв.
1.1.2.3. Помощи и дарения от страната и чужбина в размер на 59 000лв.
1.1.2.4. Трансфери за местни дейности в размер на 3 121 634лв.
в т.ч.:
– Обща изравнителна субсидия 5 826 800лв.
– Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 253 100 лв.
– Трансфери между бюджети (-)113 257лв.
– Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС (-) 4 342 209 лв.
-Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 1 497 200лв.
1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на (-)5 175 939лв.
1.1.2.6.Финансиране на бюджетното салдо 23 172 460лв.
в т.ч.
– получени дългосрочни заеми от банки в страната 6 764 661лв.
– погашение по краткосрочни заеми от др. лица в
страната /“ФЛАГ“АД/ (-) 2 000 000лв.
– получени краткосрочни заеми /“ФЛАГ“АД/ 6 079 042лв.
– отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО (-)3 630 000лв.
– §8803 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки
за средства от ЕС (-)1 393 921лв.
– Чужди средства от други лица (-)22 832лв.
– Преходен остатък от 2018 година 17 375 510лв.
(Приложение № 1 и №2А).
1.2. По разходите в размер на 138 045 361 лв. разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, 3, 4 и 5.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности – текущ бюджет в размер на 68 275 455 лв., съгласно Приложение №3.
1.2.2. За местни дейности – текущ бюджет в размер на 46 741 879лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 683 000лв. и целева субсидия за текущ ремонт на общински пътища в размер на 286 217лв., съгласно Приложение №4.
1.2.3. Приема разчет за капиталови разходи в Инвестиционна програма в размер на 23 028 027 лв., в т.ч. от целева субсидия 1 210 983лв., съгласно Приложение №5.
1.2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №10.
1.2.5. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно Приложение №7.
1.2.6. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейски съюз, средства по международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение №5; №16 и №16 А.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа- дефицит/излишък в размер на (-)28 478 454лв. Приложение № 2А.
1.4. Приема първоначалния бюджет на Община Русе по агрегирани показатели, съгласно Приложение №2А.
2. Определя числеността и утвърждава разходите за заплати през 2019 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №17.
3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
3.1. Членски внос – 72 950лв.,
3.2. Помощи по Наредба №21 на Общински съвет гр. Русе за:
– еднократни помощи – 18 100лв.;
– подпомагане с 300лв. на дете в приемно семейство – 9 900лв.;
3.3. Подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани в кметствата– 680лв., за поддръжка на гробищните паркове в кметствата 20 000лв. и за подпомагане на социално слаби ученици със средства от рента на ниви в с. Червена вода –33 690лв.;
– Калкулация за християнско погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2019г. – Приложение №30.;
– Калкулация за мюсюлманско погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2019г. – Приложение №31.
3.4. Стипендии за 3-ма студенти в размер на 15 120лв. (за стипендии, осигурявани от местни приходи);
3.5. Субсидии за читалища:
3.5.1. Държавно финансиране – 673 790лв. /Приложение №15/
3.5.2. За ремонт и отоплителни уреди на читалищата от малките населени места – 100 000лв. /Приложение №15 А/
3.5.3. Дофинансиране с общински приходи – 20 000лв.
3.6. Програма „Спорт“ – 900 000лв.
3.7. Клубове на пенсионера, инвалиди и др. – 49 800лв.
3.8 . Програма „Туризъм“ – 196 290лв.
3.9. Фондация „Русе-град на свободния дух“ – 100 000лв.
3.10. Средства за Програма „Култура“-82 000лв.
3.11. Целеви текущи и капиталови разходи в областта на електронното управление, съгласно чл.55 от ЗДБРБ за 2019 година. Приложение №5А
3.12. Средства за Малки населени места за благоустрояване и ремонт на улици – 1020 000лв., в т.ч. за фонд „Малки населени места“ – 320 000лв.
3.13. Упълномощава кмета на общината да предостави на читалищата средствата по т.3.5.3. след разпределението им, съгласно Закона за народните читалища. Да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.3.1.-3.11. Средствата за юридическите лица с нестопанска цел се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер. В случаите, когато лицата извършват стопанска и нестопанска дейност са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е на лице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности. Средствата се предоставят при спазване реда на Закона за държавните помощи.
3.14. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, трансферите на второстепенните разпоредители с бюджет за разходите, финансирани от общински приходи, могат да бъдат намалени под утвърдените им размери от първостепенния разпоредител.
3.15. Сдружение за изграждане на паметник на Васил Левски в град Русе – 20 000лв.
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. СБКО в размер на 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.
4.2. Разходи за представителни цели на кмета и представителни разходи на Председателя на ОбС в изпълнение на чл.90 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. /Приложение №8/
4.3. Средства за диоптрични очила в размер до 80лв., съгласно Наредба 7/15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.
5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски-за пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение №18.
6. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на общинските предприятия, съгласно Приложения № №13; 14; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 24а; 25; 26; 27 ; 28 и 29.
6.1. Приема плановия размер на разходите по текущите бюджети на кметствата за 2019г., съгласно Приложение №6.
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №№16 и 16А.
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019, 2020 и 2021 г. – Приложения №№11; 11а; 11б; 11в; 11г ; 11д и 11е.
8.1. След приемане на Решение на Министерски съвет за бюджетна процедура 2020-2022г., кметът да разработи и внесе в общинския съвет тригодишна прогноза за периода 2020-2022г.
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2019 година, съгласно Приложение №12.
10. Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1. Максимален размер на плащанията по общинския дълг към края на 2019 година, съгласно чл.32, ал.1 от ЗПФ /2016;2017 и 2018г./ – 6 878 704лв.
10.2. Максимален размер на общински гаранции за 2019г., съгласно чл.32, ал.2 от ЗПФ – 2 343 574лв.
10.3. Намерения за поемане на нов общински дълг за 2019г.- 6 079 042лв., в т.ч. общински гаранции – 0лв. Приложение №9.
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения не могат да надвишават 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
13. На основание чл.125, ал.1 от ЗПФ оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
13.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
13.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2.2. от настоящето решение.
14. Възлага на кмета:
14.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
14.2. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по параграфи и тримесечия на Първостепенния разпоредител с бюджет, както и на всички Второстепенни разпоредители.
14.3. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
14.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ, включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.
14.5. Да извършва служебна корекция на бюджет 2019г. по приходната и разходната му част за обезщетения получени от Застрахователни компании.
14.6. Да извършва служебна корекция на бюджет 2019г. на приходните параграфи, отчитащи се със знак минус, без да изменя общия размер на приходите.
14.7. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина до преустановяване на нарушението.
14.8. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.
15. Упълномощава кмета:
15.1. При спазване изискванията на чл.104, ал.1, т.4 и чл.126 от Закона за публичните финанси, да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания, в т.ч. и авансови, които Община Русе има по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общински съвет.
15.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални програми и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.
15.3. Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва:
15.3.1. ДТ „Сава Огнянов”
15.3.2. Държавна опера
15.3.3. Държавен куклен театър.
15.3.4. Средствата да се предоставят при спазване реда на Закона за държавните помощи.
16. Дава съгласието си Второстепенните разпоредители с бюджет от функция „ Почивно дело, култура и религиозни дейности“, група „Култура“ да прилагат системата на делегирани бюджети, като събраните собствени приходи остават за техни цели, съгласно Приложение №1А.
17. Одобрява разчетите за разходи по План сметка на дейност „Чистота“ за 2019г., съгласно Приложение №32.
18. Приема за сведение информация, съгласно чл.82, ал.3, т.4 и т.5 от ЗПФ по прогнози на дружествата за 2020-2022г., съгласно Приложение №11в.
19. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 година – 10%, съгласно Приложение №34.
20. Определя размера на просрочените задължения от 2018 година, които ще бъдат разплатени от бюджета на 2019 година, в размер на 0лв. Приложение 35.
21. Дава съгласието си, кметът на Община Русе да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на 286 217лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в целева субсидия за текущ ремонт на обект „Част от общински път RSE3147 с дължина 3 100м от общо 5 700м“ – 286 217лв. Средствата са планирани като §0098 Резерв в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждането на пътищата“. Приложение №2, 4 и 5.
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №33.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)