Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1060

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1060
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 10,ал.4 и чл.44 от ЗНП във връзка с чл.12 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета и кметовете на кметства, ОбС – Русе реши:

1.Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от сграда публична общинска собственост за печатарска работилница в ОУ “Н. Обретенов” – с адрес гр. Русе, кв.“Чародейка-Г-ЮГ”- ул. “Н. Табаков” №4.
2.Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от сграда публична общинска собственост за стоматологичен кабинет в СОУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ”- с адрес гр. Русе, ул. “Студентска” №10.
3. Дава съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от сграда публична общинска собственост за книжарница, намираща се на първия етаж на училището с площ от 16 кв.м. в СОУ “Възраждане”, с адрес: гр. Русе, ул. “Студентска” № 2.
4. Възлага на Кмета на Община Русе да издаде заповед на лицата спечелили конкурса, цената и условията на плащането, и упълномощи директорите на училища да сключат договори за наем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/