Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1060

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:
РАЗХОДИ
Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.”
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия – 4 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги – 3000 лв.
Всичко за дейност : – 7 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 701 „ Почивно дело”
§ 0101 Заплати на персонала зает по трудови правоотношения -7000 лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 910 „Разходи за лихви”
§ 2221 Разходи за лихви по заеми от други банки в страната -9000 лв.

Дофинансиране на ДД с приходи с общински характер
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”
Дейност 324 „Спортни училища”
§1011 Храна +9000 лв.
§1020 Външни услуги +4000 лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 547 „Център за временно настаняване”
§ 1020 Външни услуги +23000 лв.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”
Дейност 324 „Спортни училища” – дофинансиране
§5203 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
Об. „Телефонна централа” -3000 лв.
Об. „Информационно табло” -10000 лв.

Всичко разходи по бюджета: 0 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)