Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1061 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, и чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 на същия член от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 13, ал. 2 на същия член, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем, при спазване на правилата в областта на държавните помощи, за срок от пет години,на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“,ЕИК 202766380,част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект павилион за тото-пункт, с площ 25,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, пред бл. №6, т. 399 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с месечна наемна цена – 96,00 лв. (Деветдесет и шест лева) без включен ДДС.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе по реда на  Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)